Nieuws

Juridische blik op de verkoop van paarden

De verkoop van paarden brengt risico’s op juridische geschillen met zich. Het is verstandig om daar vooraf over na te denken en maatregelen te treffen om de kans op een geschil te verkleinen en bij een eventueel geschil sterker te staan. In dit artikel informatie en tips hiervoor.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
17 mei 2023 | 3 minuten lezen

Non-conformiteit

Als je een paard verkoopt, moet het aan de koopovereenkomst beantwoorden. Oftewel: het paard moet voldoen aan wat de koper daar op grond van de koopovereenkomst van mocht verwachten. Een voorbeeld: als je een paard verkoopt als springpaard, moet het daar geschikt voor zijn en kunnen springen. Als het paard niet beantwoordt aan de koopovereenkomst – niet kan springen en dus niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten (non-conform is) – kan de koper de koopovereenkomst mogelijk ontbinden. De verkoper moet het paard dan terugnemen en de koopprijs (eventueel met extra gemaakte kosten) terugbetalen aan de koper.

Het is daarom verstandig om te bespreken en in de koopovereenkomst op te nemen waar het paard voor wordt gebruikt en waar de koper het paard voor wil gebruiken (bijvoorbeeld als springpaard). Dan is dat duidelijk. Ook is het belangrijk om vooraf eventuele gebreken van het paard (bijvoorbeeld aandoeningen, ook die uit het verleden) met de koper te bespreken en in de koopovereenkomst te melden. De koper kan dan achteraf niet zeggen dat het paard daardoor niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.

De koopovereenkomst kan alleen worden ontbonden als het paard bij aflevering niet aan de koopovereenkomst beantwoorde. In een gerechtelijke procedure is het aan de koper dat te bewijzen. Al je een professionele verkoper bent je verkoopt een paard aan een consument (een consumentenkoop), wordt de consument geholpen met een bewijsvermoeden: als het gebrek binnen één jaar na aflevering aan het licht komt, wordt (in beginsel) vermoed dat het paard bij aflevering niet aan de koopovereenkomst beantwoordde, tenzij de verkoper bewijst dat dit wel zo was. Mogelijk wordt die wettelijke termijn van één jaar binnenkort weer teruggebracht naar zes maanden.

Het is voor verkoper belangrijk vooraf te bedenken of sprake is van een consumentenkoop, omdat daarvoor bijzondere regels gelden. Consumentenkoop of niet, in beide gevallen raad ik aan om vooraf ‘bewijs’ te verzamelen dat het paard aan de overeenkomst beantwoordt. Maak bijvoorbeeld kort voor de aflevering foto’s van hoeven, beenwerk en gebit en filmpjes waarop te zien is dat het paard wordt gereden en/of beweegt. Laat het paard – juist als verkoper – daarnaast vooraf veterinair keuren, zeker als het een duurder paard betreft.

Mededelingsplicht

Als verkoper van een paard heb je een mededelingsplicht. Dat houdt in dat de verkoper bepaalde informatie over het paard voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst met de koper moet delen. Als je iets weet over het paard en je weet of denkt dat die informatie voor de koper van belang is voor zijn beslissing over de koop, is het belangrijk om de koper daarover te informeren. Doe je dat niet en de koper komt daarachter, dan kan de koper de koopovereenkomst mogelijk vernietigen op grond van dwaling. Ook vernietiging heeft (in elk geval) tot gevolg dat de verkoper het paard moet terugnemen en de koopprijs plus eventueel gemaakt kosten aan de koper moet terugbetalen. Het daarom belangrijk om die relevante informatie (bijvoorbeeld veterinaire gebreken uit het verleden) vooraf aan de koper te melden, ook al vraag de koper daar niet naar. Vermeld die informatie ook in de koopovereenkomst met de opmerking dat de koper daarvan op de hoogte is. Dan ligt dat vast.

Koop op afstand

De verkoop van een paard kan een koop op afstand zijn. Dat is het geval als het een koopovereenkomst tussen een professioneel handelende verkoper en een consument betreft, die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en dat gebeurt zonder dat de handelaar en consument op hetzelfde moment persoonlijk aanwezig zijn en slechts gebruik wordt gemaakt van een middelen voor communicatie op afstand. Zo kan de koop van een paard via een online veiling een koop op afstand zijn. Bij een koop op afstand kan de koper, als de verkoper een professioneel handelende partij is, de koopovereenkomst binnen veertien dagen ontbinden zonder opgave van redenen. Als professioneel handelende verkoper moet je de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst informeren over dit ‘herroepingsrecht’. Als je dat niet doet, wordt de termijn om te mogen ontbinden verlengd met maximaal een jaar. Het is dus raadzaam om er vooraf op bedacht te zijn of sprake is van een koop op afstand en op de verplichtingen die dan gelden.

Schriftelijke koopovereenkomst

Zoals uit het voorgaande blijkt, is het van groot belang om een schriftelijke koopovereenkomst aan te gaan. Daarin moeten afspraken worden vastgelegd over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de (betaling van) koopprijs, (af)levering van het paard, moment risico-overgang en aansprakelijkheid. Het is belangrijk dat die afspraken achter kunnen worden bewezen.

Om geschillen te voorkomen is het raadzaam om vooraf juridisch advies in te winnen en om een koopovereenkomst te laten opstellen/controleren. Lees via deze link een artikel over een gerechtelijke uitspraak over een geschil van een verkoop van een paard.

Webinar juridisch op 25 mei

Op 25 mei van 10.00 – 11.00 uur organiseert de FNRS samen met partner Langelaar Klinkhamer Advocaten een webinar over de aansprakelijkheid bij de verkoop van een paard (commissionair/eigen paard), koop op afstand en het herroepingsrecht. Een interessant webinar voor elke hippische ondernemer die wel eens of met regelmaat een paard verkoop. Er is tijdens het webinar voldoende ruimte om vragen te beantwoorden. Wil je erbij zijn? Meld je aan via onderstaande link.

Aanmelden webinar juridisch op 25 mei

 

 

Dit artikel verscheen in vakblad De Hippische Ondernemer 2 – 2023. Heb je een juridische vraag? Neem dan contact op met Wibe Reddingius, advocaat hippisch recht, van partner Langelaar Klinkhamer Advocaten