Scenario 2: Met het paard

Veel sociale acceptatie – Beperking van de ruimte. Wat kan een hippische ondernemer doen als de ruimte om paarden te houden benut wordt voor natuur, recreatie en woningbouw?

Veel sociale acceptatie – Beperking van de ruimte. Wat kan een hippische ondernemer doen als de ruimte om paarden te houden benut wordt voor natuur, recreatie en woningbouw?

Het is 2035. Na een aaneenschakeling van tegenvallers hebben we als maatschappij in Nederland een stapje terug moeten doen. Opwarming van de aarde, klimaatvluchtelingen, een schrijnend tekort aan zorgpersoneel en alsmaar oplopende huizenprijzen dwingen ons de knop om te zetten en stevige keuzes te maken.

Beperking van de fysieke ruimte voor hippisch ondernemers

Burgers en politiek zagen in dat we zo niet verder konden. We hebben met grote meerderheid gestemd op een sterk kabinet dat daadwerkelijk keuzes durfde te maken. De agrarische sector en industrie hebben hun offers moeten brengen. De grootste uitstoters van stikstof zijn stevig belast en de uitkoopregelingen waren financieel ruim. Een groot gedeelte van de veebedrijven is gestopt of flink gekrompen in ruimte. Het aantal koeien, varkens, kippen en paarden in Nederland is nog nooit zo laag geweest. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor natuur, recreatie en woningbouw. Ook eigenaren van maneges, pensionstallen, instructie-, sport- en trainingsbedrijven kozen in groten getale voor de (gedeeltelijke) verkoop van hun land aan de provincie. Er zijn minder bedrijven in de hippische sector en ze zijn kleiner in vierkante meters en in aantal paarden.

Bijdragen aan het milieu is niet meer dan normaal

Milieu is een belangrijk thema in Nederland. Iedere organisatie en inwoner pakt, mede met steun van de overheid, zijn verantwoordelijkheid op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Zo ook de hippisch ondernemers. Auto’s op fossiele brandstoffen zijn verleden tijd, we rijden op elektriciteit en groene waterstof. Voor paardentrailers moest wel een technische oplossing worden gevonden, maar dat is gelukt! Daken zijn voor een groot gedeelte gevuld met zonnepanelen en sedum en windmolens zijn onderdeel geworden van ons uitzicht op zee. Het levert wel regeldruk op, want alles moet vastgelegd en verantwoord worden.

Hippische ondernemers als onderdeel van de natuur

Het kabinet heeft veel aandacht voor behoud van natuur. De Natura 2000-gebieden zijn uitgebreid en voor de wolvenpopulatie is een wolvenbeheerplan met een aangewezen gebied waar de dieren de ruimte krijgen. Het aantal benodigde vergunningen voor ondernemers neemt ieder jaar toe. Voor hippisch ondernemers wordt het lastiger om zich staande te houden met de vele regels. Er is geen duidelijke richtlijn voor ondernemers om succesvol te zijn, dit geeft onrust. Er is steeds minder vrijheid voor de invulling van de ruimte die nog wel voor paarden beschikbaar is. Toch is in de hippische sector een positieve vibe ontstaan. Veeteelt- en akkerbouwbedrijven die wel overeind blijven, worden door de maatschappij meer gewaardeerd. Agrarisch ondernemen is een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Agrariërs, waaronder hippisch ondernemers, besteden veel aandacht aan het herstel van bodemrijkheid, werken aan biologische diversiteit en verfraaien het landschap. Bewuste keuzes voor bemesting, beplanting, microbiologische structuren in de vorm van wallen en hagen, nestkasten en insectenhotels horen daarbij. Zo blijven agrariërs, en ook hippisch ondernemers, een belangrijke speler in natuurbehoud, en dat wordt gezien!

Een gezonde samenleving mét dieren

Met alle grote uitdagingen van deze tijd zien we een toename van zorgen, stress en psychische klachten onder de bevolking. Internationaal wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat onze fysieke gezondheid nog sterker samenhangt met de mentale gezondheid dan we al dachten. Ook is gebleken dat mensen significant beter ontspannen in de aanwezigheid van een dier. Een grote boost voor de combinatie sport-en-dier: paardrijden dus! De grote zorgverzekeraars is deze inzichten niet ontgaan, in de basisverzekering is geestelijke therapie met dieren voor iedereen beschikbaar en in de aanvullende verzekering wordt sporten, waaronder paardrijden, zelfs deels vergoed. Het heeft er ook voor gezorgd dat het aantal mensen met een kat, hond, konijn of paard sterk is gestegen.

Transparantie leidt tot brede acceptatie van recreatieve omgang met paarden

Voor het houden van dieren zijn strengere regels ontstaan. Na een aantal excessen bij hondenkennels en geitenboerderijen hebben niet alleen fanatieke dierenactivisten, maar ook een bredere groep Nederlanders zich op het Malieveld verzameld. Er is breed draagvlak om dierenwelzijn leidend te laten zijn. Ook binnen de hippische sector is hiervoor brede steun. Hippisch ondernemers zijn, in samenwerking met de Sectorraad Paarden, de KWPN, KNHS en een groep bekende Nederlanders en influencers, erg actief in het ontwikkelen van aanvullende welzijnsregelingen. Technologie en wetenschap spelen hierin een belangrijke rol. Zo zijn sensoren in het harnachement de nieuwe standaard en dragen paarden tijdens het ‘werk’ een hartslagmeter. Met behulp van de wetenschappelijke inzichten stemmen we de inspanning af op de belastbaarheid en vitaliteit van het paard. De recreatieve hippische sector laat zo massaal zien dat welzijn van het paard voor hen voorop staat. Of dat nu in de fokkerij of in de pensionstal is. Hierdoor is de maatschappelijke acceptatie van de recreatieve sector gegroeid.

Uitdagende zoektocht naar alternatieve verdienmodellen

De overgebleven hippische ondernemers hebben de wind in de zeilen. Doordat ondernemers delen van hun land van de hand hebben gedaan, hebben ze financiële ruimte om nieuwe activiteiten te ontplooien. Hun bijdrage aan dierenwelzijn, natuur en milieu wordt gezien. De sector kent zeker ook haar uitdagingen. Met de beperking van ruimte moest het aantal paarden worden teruggebracht. Paarden staan niet meer in boxen maar uitloopstallen zijn de norm. Door de stijgende kosten dreigt paardrijden lange tijd alleen toegankelijk voor de elite. Dit zorgt ervoor dat het oude vertrouwde verdienmodel van maneges op de schop moest. Hippisch ondernemers hebben zich verenigd in de zoektocht naar alternatieve verdienmodellen. Ze zijn hierbij inventief. Therapie met paarden heeft een vlucht genomen en er worden nieuwe vormen van training ontwikkeld. De doelgroep is breder geworden. Deeltijdmaneges komen op. Sporters, mensen met een zorgbehoefte, bedrijventeams die een teambuildinguitje zoeken, ontspanningzoekers, ouderen die een kopje koffie willen drinken, kinderopvang en BSO-organisaties. Ongeacht de grootte van je portemonnee, voor iedereen is er plek op de multifunctionele manege.

Een aantrekkelijke sector om in te werken

Deze inventiviteit trekt een nieuwe groep medewerkers aan. Personeel binnen de hippische sector komt uit andere hoeken dan voorheen. Mensen met een achtergrond in hospitality, pedagogiek of de (geestelijke) gezondheidszorg staan open voor een baan in de hippische sector.

De maatschappij is zich meer dan ooit bewust dat we goed voor elkaar, voor de natuur en voor onze dieren moeten zorgen. Met grote uitdaging als het klimaat en toenemende werkdruk door vergrijzing kiezen we heel bewust voor een vrijetijdsbesteding die ontspant. In de nabijheid van natuur en dieren komen we tot rust. De hippische sector is gekrompen, maar wordt breed geaccepteerd. De inventiviteit, professionaliteit en zakelijkheid van de ondernemers is gegroeid.

Kernpunten scenario 2:

 • De maatschappij zorgt goed voor elkaar, de natuur en onze dieren
 • Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het milieu
 • Dierenwelzijn ligt onder een vergrootglas
 • Agrarische ondernemers maken gebruik van (gedeeltelijke) uitkoopregelingen
 • Krimp in aantal hippische bedrijven, bedrijven zijn bovendien kleiner
 • Veel regelgeving rondom het milieu en dierenwelzijn
 • Ondernemers gaan gezamenlijk op zoek naar nieuwe verdienmodellen
 • De inventiviteit en professionaliteit van ondernemers is toegenomen

Wat kan jij doen?

"Focus op multifunctioneel ondernemen"

De maatschappij is zich meer dan ooit bewust dat we goed voor elkaar, voor de natuur en voor onze dieren moeten zorgen. De hippische sector, en de fysieke ruimte voor de sector, is gekrompen, maar wordt breed geaccepteerd. Ondernemers die de ruimte op multifunctionele manier inrichten met het paard zijn succesvol. Hieronder een aantal suggesties.

Organisatie

 • Maak optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Denk aan uitloopstallen, mobiele stallen, in de hoogte werken, delen van weide, opslagruimte of faciliteiten met de buren.
 • Gebruik stallen multifunctioneel. Hippische faciliteiten kunnen meerdere functies hebben. Ecologische stallen (met bijvoorbeeld groendaken, zonnepanelen en warmtewisselaars) dragen bij aan natuur en landschap. Daarnaast verminder je hiermee het energieverbruik.
 • Vervul een functie in de natuur. Begrazing kan gecombineerd worden met landschapsbeheer. Maar denk ook aan samenwerking met lokale overheden of natuurorganisaties  voor de aanleg van ruiter- en men routes, groene zones, verfraaien van het landschap, herstel van bodemrijkheid.
 • Fok multifunctionele paarden. Fok paarden die voor meerdere doeleinden inzetbaar zijn. Men moet erop kunnen rijden, maar ze moeten ook inzetbaar zijn in de zorg, met kinderen of voor landschapsbeheer.
 • Opfokken in de natuur. Paarden hebben ruimte nodig. Deze ruimte wordt voor de hippisch ondernemers schaarser, maar de natuur biedt ook ruimte en mogelijkheden.

Klant

 • Zet paarden multifunctioneel in. Naast paardrijden zijn er andere doeleinden waarbij het paard centraal staat. Denk aan therapie, andere vormen van training, wetenschappelijk onderzoek. Zoek de samenwerking op met partners die op een andere manier de connectie zoeken met het paard.
 • Verken nieuwe trainingsmethoden en technologie die minder belastend zijn voor het paard. Zoek naar alternatieve vormen van training, sport en belasting van het paard.
 • Breng nieuwe doelgroepen in aanraking met het paard. Het bedrijf wordt een plek voor meerdere doelgroepen naast ruiters. Ook andere doelgroepen ontspannen met een paard in hun omgeving. Breng nieuwe doelgroepen in aanraking met het paard. Denk aan: basisscholen en onderwijsinstellingen, sporters, mensen met een zorgbehoefte, bedrijventeams die een teambuildinguitje zoeken, ontspanning zoekers, ouderen die een kopje koffie willen drinken, kinderopvang en BSO-organisaties. Gebruik bijvoorbeeld social media in om deze doelgroepen te bereiken
 • Werk samen met andere sportverenigingen. Biedt multi-sportprogramma’s aan met andere sportverenigingen. Breng samen met de regio mensen in aanraking met verschillende sporten.
 • Creëer een (online) community. Ontwikkel een app voor je klanten en deel hier relevante inhoud. Dit zorgt voor verbinding met je doelgroep. Denk ook aan een samenwerking met lokale ondernemers om relevante aanbiedingen te kunnen doen (zoals: de lokale bakker, de hippische kledingwinkel, etc. Reclame-inkomsten kunnen eventueel een verdienmodel bieden. 

Terug naar scenario overzicht