Nieuws

Nationale lobby – samen staan we sterker

Samen staan we sterker. Daarom behartigt de FNRS de belangen van de hippische sector richting maatschappij, overheden en andere partijen. Om onze stem zo goed mogelijk te laten horen zijn we aangesloten bij en hebben we contacten met diverse organisaties en verenigingen in Nederland. FNRS houdt zich stelselmatig bezig met het uitoefenen van invloed op beleidsmakers van relevante organisaties, besturen en ministeries om de belangen van Nederlandse hippische ondernemers te behartigen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
26 februari 2024 | 3 minuten lezen

Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen gaande waarbij het noodzakelijk is dat de hippische sector ook betrokken wordt en een stem kan laten horen. Om op te komen voor de belangen van hippische ondernemers en een serieuze stem te krijgen in landelijke, provinciale en gemeentelijke processen moeten we verenigen met gelijkgestemden om draagvlak te creëren. In zo’n grote sector je eigen boontjes doppen is zinloos, we moeten samen het gesprek aan kunnen gaan om onze maatschappelijke relevantie te benadrukken en voet tussen de deur te krijgen bij diverse instanties. FNRS is op nationaal niveau onder andere aangesloten bij de Sectorraad Paarden (SRP) en het Platform van Ondernemende Sportaanbieders (POS).

Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden (SRP) is hét platform waar de verschillende partijen uit de paardensector samenwerken aan oplossingen voor collectieve vraagstukken en een duurzame toekomst. De SRP heeft namens de sector overleg met de overheid, politiek en maatschappelijke organisaties. Daartoe worden standpunten vanuit de sector in gezamenlijkheid bepaald en worden beleidsoplossingen voorgesteld.

In het meerjarenplan 2022-2025 van de SRP worden vijf hoofdthema’s benoemd: dierenwelzijn, diergezondheid, identificatie & registratie, maatschappelijk draagvlak en belastingen. Voor ieder thema formuleert een werkgroep, bestaand uit deskundigen van binnen en buiten de sector, beleid en richtlijnen die moeten leiden tot verbeteringen in de hippische sector. Een goed voorbeeld van een onderwerp dat regelmatig in de werkgroep gezondheid aan bod komt is het protocol ‘extreme temperaturen’. Op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt er regelmatig gekeken naar de beste samenstelling van dit protocol. In de werkgroep belastingen wordt gesproken over fiscale optimalisatie zoals het verlagen van het btw-tarief voor groepshuisvesting.

Platform Ondernemende Sportaanbieders

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is onder andere op initiatief van de FNRS tot stand gekomen. Ondernemers in de sport, en dus ook de paardensport, werden niet of nauwelijks vertegenwoordigd door organisaties als NOC*NSF en MKB Nederland. Het belang van belangenbehartiging en goede voorlichting specifiek voor ondernemers in de (paarden)sport werd pijnlijk duidelijk in de tijd van de coronapandemie. Het platform nam in deze periode een vogelvlucht en is sindsdien niet meer weg te denken uit het sportlandschap. POS werd een interessante partij voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit gaf ruimte om te pleiten om het bestaande overleg tussen driehoek VWS, NOC*NSF en Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG) uit te breiden met het POS. Inmiddels is het POS een onmisbare speler in het speelveld van de sport.

De oprichting van het POS is ook zeker relevant voor hippische ondernemers. De paardensport kan namelijk een flinke maatschappelijke bijdrage leveren. Door bundeling van de krachten met andere ondernemers in de sport kunnen we gebruik maken van elkaars kennis, netwerk en ervaring. Samen wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een sociaal en veilig sportklimaat, een goed personeelsbeleid, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en eerlijke btw-tarieven voor (paarden)sport. Het POS pleit voor een gelijk speelveld tussen verenigingen en ondernemers.

FNRS stimuleert ondernemers om over de muren van hun bedrijf heen te kijken. De sport en het bewegen met paarden is relevant in de maatschappij en moet veel beter voor het voetlicht komen. Doordat ondernemers nu specifiek zijn opgenomen in het Sportakkoord 2.0 komen er kansen voor hippische ondernemers om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke thema’s. Help je als hippisch ondernemer mee aan de oplossing, dan profiteer je ook van de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld. Geloof en denk in kansen. FNRS en POS hebben hiervoor de nodige tools in huis om daarbij te ondersteunen.

Contact met ministeries

Als belangenbehartiger voor de hippische ondernemer zijn contacten met diverse ministeries van belang. Het contact met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) loopt volgens afspraak via de SRP, het contact met het ministerie van VWS via het POS, het contact met het ministerie van Economische Zaken loopt via MKB Nederland en met de andere ministeries heeft de FNRS vaak rechtstreeks contact.

Fiscale zaken worden besproken met het ministerie van Financiën, maar er is ook rechtstreeks overleg met de Belastingdienst en douane over het voorkomen van ondermijning en het stroomlijnen van exportperikelen. Dit doet de FNRS samen met diverse SRP-partners en soms, wanneer het specifiek over onze achterban gaat, rechtstreeks. Een van de onderwerpen die de FNRS graag opgelost ziet is het verschil in btw-tarieven tussen individuele- en groepshuisvesting. Het is niet uit te leggen dat groepshuisvesting, in tegenstelling tot individuele huisvesting, onder het hoge btw-tarief valt. Vooral ook wanneer de reden om over te gaan tot groepshuisvesting veelal te maken heeft met paardenwelzijn.

Met een goede onderbouwing proberen we dit gelijk te trekken naar het lage btw-tarief.

Belangrijke netwerken

FNRS is tevens lid van De Nederlandse Associatie (DNA), de vereniging voor verenigingen. Daar maakt de FNRS onderdeel uit van specifieke focusgroepen, waaronder de groep van belangenbehartigers. We leren veel van hoe andere verenigingen opkomen voor de belangen van hun achterban en delen uiteraard onze eigen ervaringen. Verder zijn vertegenwoordigers van de FNRS actief in de Stichting Hippische Innovatie Projecten (HIP) en nemen we deel aan het Trendpanel Paard waar de gehele sector (inclusief banken en de media) samenkomt om actuele onderwerpen te bespreken. Ook heeft de FNRS een samenwerkingovereenkomst met vrijwel alle hippische opleidingen in Nederland. Op die manier kunnen we invloed uitoefenen op de inhoud van deze opleidingen en leren studenten meer over de FNRS en hippisch ondernemerschap.