Nieuws

Positief beeld paardenhouderij in 2021

De cijfers van hippische ondernemers over 2021 zijn inmiddels bekend. Over de hele linie schetsen deze cijfers een positief beeld. Johan Verkuylen van onze partner ABAB Accountants en Adviseurs zet de belangrijkste cijfers op een rij.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
21 juni 2022 | 4 minuten lezen

Cijfers 2021 ruitersportcentra

Omzet
Bij de ruitersportcentra ziet ABAB de omzet stijgen. Over de hele linie stijgen echter ook de directe kosten. Hierdoor daalt de brutomarge. Kortweg betekent dit dat de doorgevoerde prijsstijgingen niet genoeg zijn geweest om de stijgende kosten op te vangen.
De omzetstijging is met name te danken aan de opbrengst manege-activiteiten. De opbrengsten uit horeca dalen licht ten opzichte van 2020. De horeca draaide in 2021 nog minder omzet dan in 2020 (aanvang coronacrisis).  
De horeca-omzet daalde met 80% ten opzichte van 2019 (voor coronacrisis). In 2022 is intussen alle horeca weer volop open en in gebruik, wat voor een aanzienlijke omzetstijging zou kunnen gaan zorgen in 2022.

Directe kosten
Alle directe kosten stijgen ten opzichte van 2020: krachtvoerkosten, ruwvoerkosten, strooiselkosten, mestafzetkosten, diergezondheidskosten et cetera. Enerzijds stegen de voerkosten door weersinvloeden en schaarste. Anderzijds hebben ook de toeleveranciers (periferie) te maken met prijsstijgingen, die zij doorrekenen naar de ruitersportcentra.

Directe kosten per stallingsplaats ruitersportcentra

2017

2018

2019

2020

2021

Voer

580

574

691

684

744

Strooisel

370

464

368

330

397

Mestafzet

43

43

46

66

70

Diergezondheid

217

244

305

252

281

overige directe kosten

674

717

690

430

517

 

1884

2042

2100

1762

2009

Overige bedrijfskosten
De prijsstijgingen die we zien bij de toeleveranciers, zien we ook terug in de overige bedrijfskosten van de ruitersportcentra. Zo werden onder andere de materialen voor onderhoud in 2021 duurder.  

Verzekeringen
Het is een gegeven dat ruitersportcentra momenteel te maken hebben met stijgingen van verzekeringspremies. Naast de indexatie van de premies zien we dat met name de premies voor aansprakelijkheidsverzekering fors stegen.  

Loonkosten
Ook de loonkosten zijn aan het stijgen. Dit kan deels verklaard worden door toegekende NOW in 2020, waardoor de loonkosten in dat jaar licht daalden. In 2021 was de NOW bij ruitersportcentra vrijwel niet meer van toepassing, waardoor de loonkosten weer stegen.
Los daarvan stegen de loonkosten de afgelopen jaren al voorzichtig. Waarschijnlijk beseffen ondernemers dat het moeilijk is om aan goed personeel te komen in de paardenhouderij en belonen zij daarom hun werknemers beter.

Resultaat
In 2021 steeg de omzet, maar de toegerekende kosten en overige bedrijfskosten stegen mee. Per saldo nam het resultaat af. Eind 2021 of begin 2022 verhoogden veel ondernemers hun prijzen om deze kostenstijgingen op te kunnen vangen. Nu er in 2022 weer forse kostenstijgingen zijn door met name inflatie en oorlog in Oekraïne, leiden deze prijsverhogingen naar verwachting nog niet tot een verbetering van het resultaat in 2022. De vraag is in hoeverre ondernemers tussentijds extra prijsstijgingen (gaan) doorvoeren om te voorkomen dat het resultaat verder daalt.         

Cijfers 2021 pensionstal

Omzet
Bij de pensionstallen stijgt de gemiddelde omzet met 6,6%. Dit betekent dat de pensionstallen de stijging van de kosten de afgelopen jaren structureel doorberekenen aan hun klanten.

Toegerekende kosten
Bij pensionstallen dalen de toegerekende kosten. Deze daling is met name zichtbaar in de ruwvoerkosten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat veel pensionstallen meer zelfvoorzienend zijn in hun ruwvoerproductie. Door betere weersomstandigheden in 2021 was er immers een gunstiger groeiseizoen. Daarnaast bieden steeds meer pensionstallen weidegang aan. Deze welzijnsverbetering voor het paard kan een reden zijn voor de dalende voerkosten.
De strokosten daarentegen, namen weer fors toe. Zowel bij het manegebedrijf als bij de pensionstalling. Niet de kosten per ton stro zijn hieraan debet, maar we zien wel een stijgend stroverbruik. Op veel locaties neemt het stroverbruik toe doordat de afnemers voor champignonsubtraat eisen stellen aan de verhouding stro/mest voor afname van mest van paardenbedrijven.

Directe kosten per stallingsplaats pensionstallen

2017

2018

2019

2020

2021

Voer

355

381

291

464

328

Strooisel

245

264

256

282

331

Mestafzet

23

25

18

26

21

Diergezondheid

99

101

63

134

137

overige directe kosten

208

243

211

161

138

 

930

1014

839

1067

955

Overige bedrijfskosten
Bij pensionstallen zijn de overige bedrijfskosten stabiel, maar door indexaties wel licht gestegen.

Resultaat
Door de stijging in de omzet en het licht dalen van de kosten per saldo, zien we een aanzienlijke stijging van het resultaat in 2021.

Arbeidsvergoeding manege/pension
In het manegebedrijf zien we doorgaans meer bv-structuren, waardoor er in de loonkosten rekening is gehouden met een ondernemersbeloning. In de pensionstallen zien we zulke bv-structuren niet/nauwelijks, waardoor de ondernemersbeloning in de kengetallen voor pensionstallen niet is meegenomen. Het resultaat zal dus voor een ondernemer voldoende moeten zijn om hier een salaris uit te halen.
We constateren dat het resultaat een stijgende lijn heeft ingezet, waardoor ook de arbeidsvergoeding in de pensionstalling steeg. Dit doet vermoeden dat ondernemers zakelijker worden en meer rekening houden met hun eigen verdiensten.

Positief beeld voor de paardenhouderij

Als we de ontwikkelingen rondom de coronacrisis uit de cijfers filteren, zien we een positief beeld in de paardenhouderij waaruit blijkt dat ondernemers professionaliseren en bewuster bezig zijn met financiële gezondheid van het bedrijf. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen in de wereld echter voor aanzienlijke kostenstijgingen en we weten niet wanneer dit gaat eindigen. Hierdoor staat u voor de uitdaging om uw bedrijf financieel gezond te houden.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Johan Verkuylen, senior klantadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, via telefoonnummer 073-6465423 of stuur Johan een e-mail.