Nieuws

Paarden houden met de huidige stikstofproblematiek?

Met al het coronanieuws zouden we het bijna vergeten: de stikstofproblematiek. Maar wat zijn de gevolgen voor hippische ondernemers en hun bedrijven?  Wanneer je jouw bedrijf wilt wijzigen of meer paarden wilt gaan houden, kan dit gevolgen hebben voor de toename van stikstofdepositie.  Zonder Wet natuurbescherming-vergunning is verandering of uitbreiding van een bedrijf niet toegestaan, tenzij je geen toename hebt van je stikstofreferentie. Maar wat is die stikstofreferentie?

Profielfoto van Frederieke Verhaar
14 januari 2022 | 2 minuten lezen

Houden van paarden zonder Wet natuurbescherming niet toegestaan

Hippische ondernemers die wel een vergunning Wet natuurbescherming hebben, kunnen voorlopig hun activiteiten uitvoeren binnen de huidige vergunning. Ondernemers die voorheen onder het PAS vergunningsvrij een verandering, oprichting of uitbreiding van een activiteit hebben gemeld, hebben nu voor deze activiteit ook een vergunning Wet natuurbescherming nodig. Voor deze groep wordt gezocht naar een collectieve regeling waarbij de activiteiten gelegaliseerd kunnen worden. Deze bedrijven moeten zich daarvoor wel aanmelding bij RVO. Totdat deze voorziening is getroffen, wordt er niet actief gehandhaafd. Hierbij dient u wel rekening te houden met het aantal paarden dat destijds is doorgegeven in de PAS-melding. Het uitbreiden van het aantal paarden op uw locatie is zonder een vergunning Wet natuurbescherming is niet toegestaan. 

Vergunning voor aantal paarden gehouden op referentiedatum

Als u al jaren paarden houdt, is het natuurlijk onwenselijk dat u nu niet de juiste vergunning krijgt. Indien de paarden ongewijzigd in stallen worden gehouden sinds de referentiedata dan is er via intern salderen geen vergunningplicht. Is dit niet in overeenstemming dan kan middels extern salderen een vergunning worden verleend. Hiermee neemt de stikstofdepositie per saldo niet toe ten opzichte van de referentiesituatie. Bij die referentiesituatie wordt gekeken naar de milieutoestemming zoals die was ten tijde van de vaststelling van de Natura 2000-gebieden. Onbenutte ruimte uit de vergunning wordt hier uitgehaald. De feitelijk gerealiseerde capaciteit is het uitgangspunt. Het gaat dus om de stalcapaciteit dat aantoonbaar is gehouden op de referentiedatum.

Ammoniak aankopen bij andere paardenhouders

Indien intern salderen geen oplossing biedt moet er een ecologische toets plaats vinden. Als uit deze toets blijkt dat significante effecten niet zijn uitgesloten dan moet er een beoordeling van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden gedaan worden. Binnen deze beoordeling kunt u bijvoorbeeld een maatregel als extern salderen meenemen. Bij extern salderen wordt ammoniak van veehouderij verkocht aan onder andere paardenhouders om zo de stikstofuitstoot rondom bepaalde gebieden te reguleren, zodat er per saldo geen sprake is van een toename van stikstofbelasting op de gebieden. Het is een ingewikkelde berekening hoeveel ammoniak aangekocht dient te worden bij andere vee- of paardenhouders. De ammoniakuitstoot van één paard op een bepaald natuurgebied is anders dan bij paardenhouders die verschillend gesitueerd zijn ten opzichte van datzelfde natuurgebied.

Kloppen de daadwerkelijke paardenaantallen met uw vergunning?

Heeft u goed inzicht in uw vergunningen? Kloppen de daadwerkelijk gestalde paarden en pony’s op uw locatie met het aantal waarvoor u een vergunning Wet natuurbescherming heeft of in het verleden een PAS-melding heeft gedaan? Indien u het aantal paarden houdt die destijds in een milieu- of hinderwetvergunning zijn vergund die gold bij aanwijziging van de Natura 2000 gebeidendan hoeft u voorlopig nog niets te doen. Heeft of wilt u veranderingen in uw bedrijfsvoering aanbrengen door bijvoorbeeld uit te breiden op locatie of volwassen pony’s te ruilen voor volwassen paarden? Dan moet u een vergunning Wet natuurbescherming aanvragen.

Bijeenkomst: Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Benieuwd naar de gevolgen voor uw bedrijf? De FNRS verzorgt samen met Van Dun Advies op 27 januari 2022 van 10.00 tot 11.30 uur een online informatiebijeenkomst over de stikstofproblematiek speciaal voor paardenhouders. Tijdens deze interactieve bijeenkomst vertelt een adviseur Fonny van de Heijning van Van Dun Advies over de actuele zaken rondom de stikstofproblematiek. Hij zal specifiek de situatie voor paardenhouders uitlichten, wat de stand van zaken is met betrekking tot de regelgeving en bespreken welke vergunningen er nodig zijn en wanneer deze vergunning wel of niet noodzakelijk is, en welke maatregelen u moet treffen en welke opties u heeft. Ook het eventueel extern salderen (aankoop van stikstof) komt aan bod.

De bijeenkomst is kosteloos voor FNRS-leden.

 

Aanmelden stikstofbijeenkomst