Omgevingswet

De FNRS ondersteunt wanneer je vragen hebt over de fysieke omgeving van jouw bedrijf. De Omgevingswet maakt het aanvragen van een ruimtelijk project eenvoudiger.

De FNRS ondersteunt wanneer je vragen hebt over de fysieke omgeving van jouw bedrijf. De Omgevingswet maakt het aanvragen van een ruimtelijk project eenvoudiger.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. 

Minder vergunningen nodig

In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Participatie omgeving belangrijk

Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat belanghebbenden bij de besluitvorming over een project of activiteit al vroeg worden betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties. Het voordeel hiervan is dat er meer draagvlak komt voor de plannen en dat deze van betere kwaliteit zijn. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om je op weg te helpen met participatie.

Het omgevingsloket als centrale plek

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen – online – vanaf 1 januari 2024 kan zien of er een vergunning nodig is, deze kan aanvragen, de status van een aanvraag kan volgen en meldingen kan doen. In het loket kun je als ondernemer informatie vinden over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle nodige informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

Korte procedure

De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Voor een complex geval kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast, die langer duurt.

Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.
Verandert er wel iets, je wilt bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doe je straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht

Meer over de omgevingswet en de toepassing hiervan op de paardenhouderij kunt u lezen in "SRP Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht", te vinden.

Lees hier de Handreiking van SRP