FNRS in crisistijd; wat doen we?

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Een van de maatregelen was het sluiten van alle sportgelegenheden, waaronder dus ook paardenbedrijven. Een harde klap voor de hippische sector. Als brancheorganisatie staan wij sindsdien 24/7 klaar voor alle hippische ondernemers. Maar wat doet de FNRS dan precies in deze crisistijd?

Klik op de afbeelding om te vergroten. Deze schematische weergave kan hiernaast gedownload worden.

Bereikbaarheid

FNRS is in deze coronacrisis zeven dagen per week bereikbaar. Dit kan op elke moment van de dag telefoon, e-mail of WhatsApp. Alle vragen die wij binnen krijgen worden dagelijks door het FNRS-team geïnventariseerd, besproken en wordt waar nodig actie ondernomen. 

Accountmanagement en Ondernemersdesk

De FNRS -accountmanagers zijn dagelijks telefonisch bereikbaar. De telefoon en mailbox wordt door de Ondernemersdesk bijgehouden. Naast het beantwoorden van de vele vragen wordt er ook proactief contact opgenomen met onze leden. Zo wordt er bekeken of:

  • Ondernemers wel toegang hebben tot het besloten deel van de FNRS website. Zo niet, wordt er gewezen op de beschikbare documenten die hier te vinden zijn en hoe zij toegang kunnen krijgen.
  • Er bedrijven zijn waar nog geen contact mee is geweest in de afgelopen weken? 
  • Er bedrijven zijn die niet goed weten hoe zij de noodmaatregelen moeten toepassen. 
  • Er op Facebook of andere kanalen inspirerende oplossingen te vinden zijn? Dan verzamelen wij deze goede ideeën om te delen met anderen op deze pagina: praktijkvoorbeelden.

Belangenbehartiging

FNRS pleit voor het liquide houden van de ondernemingen. In de afgelopen periode zijn er overheidsmaatregelen aangekondigd zoals de TOGS en de NOW regeling. In de praktijk  blijken aanpassingen nodig te zijn in de processen of de voorwaarden. Zo kwam men niet in aanmerking voor de TOGS-regeling indien het adres van het bedrijf en woonhuis gelijk was. In samenwerking met andere organisaties zoals NOC*NSF, KNHS, Sectorraad Paarden en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is deze regeling nu versoepeld. Op deze wijze blijft FNRS werken aan uw belangen.

Voor een goede belangenbehartiging is het noodxzakelijk om te inventarisen wat de economische schade is voor de sector. De cijfers van de FNRS worden verzameld bij zowel het Platform Ondernemende Sportaanbieders als de Sectorraad Paarden. Aangezien er een forse schade wordt verwacht zet FNRS zich in voor de tot standkoming voor een noodfonds sport.

De belangrijkste doelgroepen voor belangenbehartiging zijn:

  • Ministeries: Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit alles met betrekking tot de genomen noodmaatregelen en ingevoerde ondernemersregelingen.
  • Veiligheidsregio’s: Nederland is verdeeld in veiligheidsregio’s die zelfstandig opereren en bijvoorbeeld politie en boa’s op pad sturen voor controles. Gebleken is dat niet elke veiligheidsregio weet welke aangepaste maatregelen voor de paardensector gelden.  FNRS verstrekt hierover informatie.
  • Lokale overheden: Ook bij lokale overheden zijn soms onduidelijkheden. FNRS staat ook klaar voor gemeentes of andere lokale overheden bij vragen.
  • Vereniging sport en gemeenten (VSG): Veel van de voorlichting richting lokale overheden met betrekking tot sport en sportaccommodaties vindt plaats via VSG. Via KNHS, POS en NOC*NSF stemmen wij de communicatie met hun af.

Om dit alles in goede banen te leiden is er regelmatig contact tussen de werkorganisatie en het bestuur. Wekelijks is er een telefonische bestuursvergadering maar er wordt ook regelmatig met individuele bestuursleden gecommuniceerd.

Dienstverlening

FNRS biedt ook praktische hulp. Bijvoorbeeld een voorbeeldbrief om naar uw klanten te versturen, een voorbeeldplanning om het aantal aanwezigen op uw bedrijf te verminderen of een voorbeeldliquiditeitsbegroting. Wanneer blijkt dat er behoefte is aan nieuwe documenten, worden deze in rap tempo ontwikkeld en beschikbaar gesteld. 

Maar ook voor uw klanten zetten wij ons in. In samenwerking met KNHS worden producten voor ruiters ontwikkeld. Hiermee willen wij ruiters die nu niet kunnen paardrijden iets bieden.

Brancheontwikkeling

Langetermijn planningen zijn in deze tijd erg lastig. Desondanks moeten we kijken hoe wij in deze coronatijd vooruit kunnen. De door de Ondernemersdesk en Accountmanagement verzamelde praktijkvoorbeelden worden gepubliceerd op onze website. Maar we kijken ook alvast vooruit.

FNRS is gestart met het onderzoeken hoe de sector er voor staat. Uiteraard horen wij veel vanuit het veld maar voor goede statistieken is de Coronamonitor ontwikkeld. De cijfers uit de monitor geven ons cruciaal inzicht voor onze belangenbehartiging.  Door de vragenlijst iedere twee weken te versturen zien wij ook de ontwikkelingen en krijgen wij inzicht in welke invloed de ondersteuningsmaatregelingen van de overheid op de sector heeft.

Ondertussen wordt ook alvast nagedacht hoe het straks verder moet. Wat wordt er anders in het post-corona tijdperk, hoe kunnen we straks weer opschalen en welke impact heeft dat? Ondanks dat het verloop van de crisis moeilijk te bepalen is, kunt u er vanuit gaan dat er wel over nagedacht wordt. 

Marketing en Communicatie

Communicatie is nu een van de belangrijkste taken van de FNRS. Dagelijks plaatsen wij actueel nieuws op onze website en social media. Wekelijks wordt het nieuws samengevat in een nieuwsbrief. Uiteraard vindt overleg en afstemming plaats met KNHS over de berichtgeving.

In de afgelopen weken hebben we regelmatig voorlichting aan de landelijke media gegeven over de ontwikkelingen in onze sector. Geregeld krijgen wij vragen van landelijke, regionale en hippische media. Daarnaast worden er actief persberichten verstuurd en vindt er inhoudelijke woordvoering plaats.

 

Meer informatie over de FNRS

Nieuwsgierig geworden wat de FNRS allemaal voor u en uw hippische onderneming kan betekenen? Wij geven u graag meer informatie. Bent u al lid van de FNRS en heeft u geen inloggegevens? Stuur dan een e-mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl.