Nieuws

De week van de RI&E: beschikt uw bedrijf over een actuele RI&E?

Misschien heeft u de reclame al op de radio voorbij horen komen, maar het is deze week de week van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van een geldige RI&E voor bedrijven. Voor FNRS is het hebben van een geldige RI&E een van de minimale eisen voor het FNRS-lidmaatschap. Maar hoe vaak actualiseert u de RI&E voor uw hippische organisatie?

22 juni 2021 | 3 minuten lezen

Wat is een RI&E?

Als FNRS lid bent u waarschijnlijk op de hoogte van het bestaan en belang van de RI&E. Mocht u hier nog minder bekend mee zijn leggen wij in dit artikel uit waar de RI&E voor staat en wat deze inhoudt. Een actuele RI&E is een verplichting vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Elk bedrijf met werknemers moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schadelijk is voor de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd en heet een RI&E. Een RI&E heeft als doel het inventariseren en evalueren van de risico’s op uw bedrijf. Als de risico’s zijn geïnventariseerd, maakt de ondernemer een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat omschreven op welke termijn er concrete maatregelen worden genomen tegen de geïnventariseerde risico’s. Een plan van aanpak is dus ook een onderdeel van de RI&E.

De RI&E wordt over het algemeen ingevuld door de ondernemer. Als uw bedrijf minder dan 25 werknemers heeft en u maakt gebruik van een erkend RI&E-instrument, zoals de RI&E Paardenhouderij van Stigas, dan hoeft u de RI&E niet te laten toetsen. Heeft u meer dan 25 werknemers, dan dient u de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of Arbo-kerndeskundige. Deze zijn te vinden op website van Stigas.

Een levend document
De RI&E is een ‘levend’ document. Dit houdt in dat actiepunten kunnen worden verwijderd, als deze zijn afgerond, of nieuwe punten kunnen worden bijgeschreven, indien situaties zijn veranderd. De RI&E moet dan ook periodiek worden herhaald, zeker bij verbouwingen, verhuizingen of organisatorische veranderingen. Vuistregel is dat de RI&E minimaal eens per vier jaar wordt geactualiseerd. De RI&E moet nu in ieder geval worden geactualiseerd voor wat betreft de risico’s op het coronavirus  en de door u genomen preventieve maatregelen. Stigas heeft hiervoor een corona-checklist voor RI&E ontwikkeld.

Niet op orde? Forse boetes!

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, het is erg belangrijk dat u als ondernemer over een actuele RI&E beschikt. 

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft de bevoegdheid om direct een boete op te leggen zodra zij constateert dat de wettelijk verplichte RI&E, inclusief het Plan van Aanpak, niet aanwezig is.

Om welke boetes gaat het?

 • Geen RI&E: Boete van maximaal € 4.500 euro
 • Geen Plan van Aanpak: Boete van maximaal € 3.000
 • Geen preventiemedewerker aangewezen: Boete van € 1.500;
 • Een niet veilige machine (bijvoorbeeld niet goed afgeschermde aftaktussenas): Boete van € 9.000.

Bij het opleggen van een boete wordt voor het bepalen van de bedrijfsgrootte gekeken naar het totaal aantal werknemers en ZZP’ers. De genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van de boete voor werkgevers met 500 of meer werknemers. Voor werkgevers met minder werknemers worden de normbedragen gecorrigeerd. Er zijn zes categorieën bedrijfsgroottes die een correctiepercentage kennen en die variëren van 10% tot en met 80% van het normbedrag:

 • Minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 • 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 • 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent, etc.

Bij een bedrijfsongeval dat leidt tot de dood worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 5 en bij een bedrijfsongeval dat leidt tot een blijvend letsel of een ziekenhuisopname worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 4. Voor overtredingen begaan door de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een bedrijfsongeval niet direct meldt en waarbij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) geen onderzoek meer kan verrichten.

RI&E gratis beschikbaar voor FNRS-leden

Voor de paardenhouderij is een speciaal digitaal RI&E-instrument ontwikkeld door Stigas in samenwerking met de FNRS, LTO Nederland, FNV Bondgenoten en de CNV Vakmensen. Alle FNRS-leden kunnen op grond van dit contract gratis gebruik maken van de nieuwe RI&E. Normaal gesproken is hier een bedrag aan gekoppeld, dat afhankelijk van uw bedrijfsgrootte op kan lopen tot enkele honderden euro’s. Ook kunt u –tegen betaling- gebruik maken van de ondersteuning van een Stigas-adviseur.

Naast gratis toegang tot het digitale RI&E-instrument:

 • Staat de Stigas servicedesk voor u klaar voor vragen over alle veilig en gezond werken, de wettelijke verplichtingen, de Arbocatalogus en cursussen
 • Geeft Stigas u een signaal als de RI&E van uw bedrijf een update moet krijgen (na vier jaar)
 • Kunt u gebruik maken van het Stigas-preventiespreekuur waar u uw persoonlijke vragen voor kunt leggen aan de Stigas bedrijfsarts of Stigas-adviseur
 • Ontvangt u acht maal per jaar de digitale Stigas-nieuwsbrief met informatie op het gebied van veilig en gezond werken
 • Kunt u op verzoek Stigas-brochures en -folders over veilig en gezond werken ontvangen

Klik hier voor de digitale RIE paardenhouderij. Alle FNRS-leden ontvangen een wachtwoord vanuit Stigas. Inloggegevens niet ontvangen? Neem dan contact op met de FNRS.

Lid worden?FNRS-bedrijven