Nieuws

Paardensportaanbieders zien weinig noodzaak te veranderen

In het Nationaal Sportakkoord is veel aandacht voor de vitaliteit van sporters, waarbij nadrukkelijk sprake is van ondersteuning van ondernemende sportaanbieders naast de ondersteuning van sportverenigingen. Van alle sportaanbieders wordt een steeds grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven zoals aandacht voor diversiteit, het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor groepen die nog onvoldoende bewegen. Hiervoor is een open houding van sportaanbieders vereist, waarbij ze oog hebben voor wat speelt in de omgeving en ze samenwerkingen met andere partijen (ook buiten de sportsector) durven aan te gaan.

7 december 2020 | 2 minuten lezen

Via een landelijke peiling bij onder andere paardensportaanbieders is onderzocht hoe zij omgaan met aspecten van een open houding, het vermogen om innovatief sportaanbod te realiseren en of zij klaar zijn voor de toekomst.

Verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemerschap

75% van de paardensportaanbieders vindt dat zij als organisatie een verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemerschap hebben. Bij andere sportaanbieders ligt dit percentage hoger. 47% van de paardensportaanbieders is als organisatie/bedrijf betrokken bij projecten in de buurt of wijk. Dit is nagenoeg gelijk bij andere sportaanbieders. Het gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid lijkt positief samen te hangen met de mate waarin ondernemers activiteiten voor speciale doelgroepen organiseren en de mate waarin ze bezig zijn met innovaties.

Opvallend is dat paardensportaanbieders minder met andere organisaties samenwerken dan de andere ondernemers in de sport. In de peiling werken paardensportaanbieders het minst samen met andere partijen zoals onderwijs (55%), sport (56%), gemeente (43%), bedrijven (27%) en overige organisaties (14%).

Paardensportaanbieders werken het meest met vrijwilligers

Ruim acht op de tien paardensportondernemers werken met vrijwilligers, tegenover vier op de tien zwemaanbieders en circa een derde van de fitnessaanbieders

Minder dan de helft (46%) van de paardensportondernemers lijken actief bezig met het bevragen van hun klanten over hun wensen en behoeften. Het lijkt erop dat zij over het algemeen hiertoe minder noodzaak zien, omdat een groot deel (bijna 90%) aangeeft wel te weten wat hun klanten willen, waarom ze lid worden of juist hun lidmaatschap opzeggen. Ongeveer de helft zegt haar aanbod aan te passen of te vernieuwen om beter aan te kunnen sluiten op de vraag. Van de paardensportaanbieders geeft slechts 21% aan bezig te zijn met het flexibel inrichten van diensten, bijvoorbeeld door flexibele lidmaatschappen of bijzondere openingstijden. Het aandeel van andere sportaanbieders die hiermee bezig zijn is bijna tweemaal zo groot.

Paardensportaanbieders richten zich op productinnovatie

Paardensportaanbieders richten zich vaker op productinnovaties dan op sociale en organisatorische innovaties. De meest genoemde vormen van productinnovatie zijn creatieve manieren van promotie, zoals het gebruik van social media en (bij)scholing van personeel om de dienstverlening te verbeteren. Productvernieuwing en technologische vernieuwingen hebben bij paardensportaanbieders (17%) minder aandacht. De meerderheid van de organisaties die zich op innovaties richten, doet dit nog niet erg intensief. Dit zijn vrij gematigde manieren van innoveren. Meer vergaande manieren van innoveren, zoals het aanbieden van flexibele diensten, technologische vernieuwingen of aanboren van alternatieve financieringsbronnen noemt men minder vaak.

Ondernemers en verenigingen scoren relatief hoog op basis van veranderkracht. Sportaanbieders lijken gemiddeld genomen een heldere toekomstvisie te hebben die aansluit bij ontwikkelingen in de omgeving. Paardensportaanbieder scoren relatief laag op ‘het zien van de noodzaak om te veranderen’.

Dit onderzoek is eind 2019 uitgevoerd onder paardensportaanbieders, fitnessaanbieders en zwembaden en zwemscholen door het Mulier Instituut in samenwerking met NL Actief, de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en het verenigingspanel van het Mulier Instituut. De resultaten zijn gepresenteerd in twee factsheets.

  1. Factsheet ‘Openheid richting omgeving en eigen leden’
  2. Factsheet ‘Verandering en innovatie’

Aandachtspunten voor verdere analyse en ondersteuning

Deze resultaten geven de FNRS en paardensportaanbieders interessante inzichten over de openheid en innovatiegerichtheid van ondernemers in de hippische sector. Het biedt de voldoende aandachtspunten voor nadere analyse en ondersteuning.  

Lid worden?FNRS-bedrijven