Nieuws

Stikstofproblematiek en de paardenhouderij

22 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Nederland heeft in vergelijking met de overige lidstaten van de Europese Unie relatief veel Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn beschermd door Europese wetgeving, ondere anderen door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Bedrijven die dichtbij deze natuurgebieden liggen, kunnen hinder ondervinden van de regelgeving. Dat geldt ook voor paardenbedrijven. Moet de paardensector zich zorgen maken over de stikstofproblematiek?

We hebben in Nederland te maken met een aanzienlijk ruimteprobleem. We leven en werken met heel veel mensen op een relatief kleine oppervlakte en dat heeft een aantal nadelige gevolgen. Door de beperkte beschikbare ruimte ontstaat een spanningsveld tussen welvaart, welzijn, natuurontwikkeling, klimaataanpak en duurzame energie. Om die reden wil de overheid maatregelen nemen om de stikstofuitstoot in de landbouw en veehouderij terug te dringen. Als reactie hierop gingen boeren de barricades op.

Tijdens de boerenprotesten was de aandacht met name gevestigd op de uitstoot die het gevolg is van de productie van voedsel. De paardenhouderij kwam niet aan bod. Het probleem is echter breder en draait om de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak in de dierhouderij. Het valt derhalve te verwachten dat het stikstofbeleid ook gevolgen zal hebben voor de paardenhouderij.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke bedrijven teveel stikstof uitstoten en wat de eventuele gevolgen zijn voor deze ondernemers. Feit is dat de Raad van State in een uitspraak heeft bepaald dat het PAS niet langer geschikt is als basis voor vergunningverlening en dat zal consequenties hebben. Op dit moment is nog onduidelijk of er paardenbedrijven zijn die door deze uitspraak problemen krijgen met hun vergunning. Om die reden is het advies om op dit moment (nog) geen actie te ondernemen. De eerste zet is aan het Rijk en de Provincies. Zij moeten bepalen hoe ze met deze uitspraak en de maatschappelijke onrust omgaan.

De FNRS zit ondertussen niet stil en zoekt de samenwerking met andere partijen, zoals de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) en Sectorraad Paarden (SRP). Door de krachten te bundelen en samen te lobbyen richting het Rijk, de Provincie en gemeentelijke overheden bereiken we meer. Daarnaast heeft de FNRS de stikstofkwestie onlangs aan de orde gesteld tijdens de bijeenkomst van The European Horse Network te Brussel.

Via onderstaande link vindt u, ter informatie, het TNO onderzoek naar stikstof emissies en informatie over het PAS. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom dit thema.

Lid worden?FNRS-bedrijven