Nieuws

Boetes voor ontbreken RI&E fors omhoog, hulp nodig bij het invullen?

24 juni 2019 | 2 minuten lezen

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, het is erg belangrijk dat u als ondernemer over een actuele RI&E beschikt.  Hoog tijd om dit  belangrijke onderwerp weer onder de aandacht te brengen en u op de hoogte te stellen van actuele zaken, zoals de verhoging van boetes voor het ontbreken van de RI&E.

Het hebben van een actuele RI&E is een wettelijke verplichting. De FNRS heeft voor haar leden een overeenkomst gesloten met Stigas, waardoor ondernemers gratis gebruik kunnen maken van het digitale RI&E programma. Voorheen kreeg een ondernemer alleen een waarschuwing of werd een eis opgelegd wanneer de RI&E ontbrak. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) krijgt nu echter de bevoegdheid om direct een boete op te leggen zodra zij constateert dat de wettelijk verplichte RI&E, inclusief het Plan van Aanpak niet aanwezig is.

Om wat voor boetes gaat het? We geven enkele voorbeelden (dit betreft normbedragen):

 • Geen RI&E: Boete van maximaal € 4.500 euro (dat was € 3.000);
 • Geen Plan van Aanpak: Boete van maximaal € 3.000 (dat was € 750);
 • Geen preventiemedewerker aangewezen: Boete van € 1.500;
 • Een niet veilige machine (bijvoorbeeld niet goed afgeschermde aftaktussenas): Boete van € 9.000.

Bij het opleggen van een boete wordt voor het bepalen van de bedrijfsgrootte gekeken naar het totaal aantal werknemers en ZZP’ers. De genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van de boete voor werkgevers met 500 of meer werknemers. Voor werkgevers met minder werknemers worden de normbedragen gecorrigeerd. Er zijn zes categorieën bedrijfsgroottes die een correctiepercentage kennen en die variëren van 10% tot en met 80% van het normbedrag:

 • Minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 • 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 • 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent, etc.

Bij een bedrijfsongeval dat leidt tot de dood worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 5 en bij een bedrijfsongeval dat leidt tot een blijvend letsel of een ziekenhuisopname worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 4. Voor overtredingen begaan door de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een bedrijfsongeval niet direct meldt en waarbij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) geen onderzoek meer kan verrichten.

Wanneer de werkgever aantoonbaar inspanningen heeft verricht die gericht zijn op het voorkomen van de overtreding in het concrete geval, kan dit leiden tot verlaging van de boete. De volgende inspanningen kunnen leiden tot een matiging van 25% per onderdeel:

• als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd (RI&E) en een veilige werkwijze is ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de arbeidsomstandighedenwetgeving;

• als de noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze;

• als er adequate instructies zijn gegeven.

• als er adequaat toezicht is gehouden.

Belangrijk is om bovenstaande punten ook aantoonbaar te maken, bijvoorbeeld door schriftelijk vast te leggen welke instructies zijn gegeven, op welke datum en aan wie. Ten slotte wordt bij ieder geval bekeken of er nog andere aspecten zijn die van invloed kunnen zijn op de boetehoogte.

Workshop

Stigas biedt de FNRS ondernemers graag een gratis workshop aan ‘’Maak een vliegende start met uw RI&E’’. De opzet van de workshop is als volgt:

 • Korte algemene uitleg over de Arbowet en de relatie met de Arbocatalogus (+/- 30 minuten);
 • Uitleg taken preventiemedewerker;
 • Uitleg van RI&E systeem en het opstellen van het plan van aanpak;
 • Ondernemers of aangestelde preventiemedewerkers gaan met behulp van I- pad /of laptop aan de slag met het invullen van de RI&E;
 • Gelegenheid tot stellen van vragen.

De workshop duurt ongeveer 3 uur en na deze workshop heeft u uw eigen RI&E al voor een groot deel ingevuld. De workshops worden georganiseerd in oktober, dus houd de FNRS agenda in de gaten!

Lid worden?FNRS-bedrijven