Nieuws

Effect hoofdlijnenakkoord voor hippische ondernemers

De fracties van de formerende partijen (PVV, VVD, NSC en BBB) hebben overeenstemming bereikt over een hoofdlijnenakkoord. De plannen zijn nog niet helemaal concreet, maar om hippische ondernemers wel alvast voor te bereiden op mogelijk veranderingen delen we de plannen die effect kunnen hebben op hippisch ondernemerschap.

Profielfoto van Haike Blaauw
17 mei 2024 | 3 minuten lezen

Hoop, Lef en Trots

Het hoofdlijnenakkoord draagt de titel 'Hoop, Lef en Trots' en dat geldt volgens de vier partijen ook voor de land- en tuinbouw. 'Het kunnen verdienen van een goede boterham is de kern van het land- en tuinbouw-, visserij- en natuurbeleid. Onze boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap. Ze zijn onlosmakelijk onderdeel van onze cultuur', meldt het akkoord.

Geen gedwongen krimp

Het uitgangspunt van de vier partijen is dat hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd en dat er geen gedwongen krimp van de veestapel komt en geen onteigening. Vrijwillige opkoop blijft een mogelijkheid, al zien de vier partijen dat als laatste redmiddel (na innoveren, extensiveren en verplaatsen). De partijen vinden dat een stoppersregeling 'ruimhartig, vrijwillig, langdurig en fiscaal vriendelijk' moet plaatsvinden. Uitkoop wordt gericht op verouderde bedrijven met de minst gunstige omstandigheden voor klimaat en/of milieu en dierenwelzijn.

Zo wordt ingezet op een ‘toekomstperspectief’ voor jonge boeren, zodat zij kans hebben bedrijven te starten of over te nemen.

Natuurbeheer

In het stikstofbeleid wordt gestuurd op instandhouding van belangrijke natuur. Boeren krijgen zelf een belangrijkere rol in het natuurbeheer en moeten volgens het akkoord meer vrijheid krijgen om te bepalen hoe ze natuurdoelen halen. Voor natuurbeheer door boeren wil de coalitie jaarlijks 500 miljoen euro uittrekken. Daarmee moet langjarige marktconforme financiële zekerheid geboden worden bij agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten.

Daarnaast willen de vier partijen in Brussel gaan onderhandelen over een herijking van Natura 2000, gericht op een hoofdstructuur van robuuste natuurgebieden. Daarmee moet een einde komen aan de versnippering van deze gebieden. Zo worden de bufferstroken teruggebracht van 250 naar 100 meter, wordt de maximale hoeveelheid stikstof per hectare (170 kilogram per hectare) geschrapt en wordt ingezet op een beperking van de hoeveelheid kleine Natura 2000-gebieden.

Herinvoer rode diesel

Om het verdienvermogen van boeren en tuinders te versterken wil ook het beoogde kabinet nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Industrie en banken moeten daaraan bijdragen. Een eerste stap in het verbeteren van dat verdienvermogen is de terugkeer van rode diesel vanaf 2027. Dit moet boeren een besparing van 28 cent per liter op leveren. De herinvoering van rode diesel kost de schatkist 141 miljoen euro per jaar.

Dierwaardigheid

De vier partijen hebben ook ambities op het gebied van dierwaardigheid. Daartoe wordt per diersoort vastgelegd waar stallen aan moeten voldoen op lange termijn. 'Dit geeft veehouders een realistisch tijdpad om stallen, in een natuurlijk afschrijvingsritme, aan te passen. De overheid maak het mogelijk te starten met concrete pilots.'

Bij de uitwerking van dit voorstel wordt rekening gehouden met de benodigde investeringen en een verdienmodel om die terug te verdienen. 'Indien dit onvoldoende kan, wordt bezien op welke manier de overheid hier een bijdrage in kan leveren of wordt het beleid aangepast.'

Opmerkelijk is het standpunt over langeafstandstransporten van vee. De beoogde coalitie wil die beëindigen.

Sportbeoefening

Verhoging btw op toegang tot sportbeoefening is vooralsnog buiten schot gebleven. De toegang tot sportwedstrijden gaat echter naar 21% btw in 2026.

Preventie komt meer centraal te staan, inclusief sport en bewegen, om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen. Dit lijkt derhalve kansen te bieden voor ondernemers in de sport.

Personeel

De belasting op arbeid moet verlaagd worden, onder meer door een verandering in de belastingschalen. Daarnaast wordt ingezet op het bieden van meer vaste contracten voor personeel en het zelfstandigenbeleid voor ‘echte zelfstandigen’. Het minimumloon gaat niet omhoog en de WW wordt ingekort. Er wordt gewerkt aan een betere aansluiting van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Verder is het goed dat de nieuwe pensioentransitie doorgang vindt.

Energietransitie

Het opwekken van energie moet niet meer afhankelijk zijn van ‘onbetrouwbare landen’. Tegelijk mag de vergroening niet ten koste gaan van ‘mensen met een kleine beurs en kleine bedrijven’ en moet er stabiel beleid voor de lange termijn ontstaan. Hierbij worden onder meer kleine ondernemers geholpen bij verduurzaming en wordt ook hier ingezet op innovaties en de CO2-heffing wordt teruggedraaid. Het oplossen van netcongestie krijgt ‘voorrang’ waarbij nieuwe prioriteiten worden bepaald over wie er op het stroomnet wordt aangesloten.

Stikstof

Bij het aangekondigde stikstofbeleid is met name voldoende ruimte voor economische ontwikkeling cruciaal. Vergunningen voor o.a. energietransitie, woningbouw en infrastructuur moeten weer mogelijk worden waar stikstof dat nu in de weg staat.

Mobiliteit

De maximumsnelheid op snelwegen wordt terug opgeschroefd tot 130 kilometer per uur. Daarbij wordt wel een slag op de arm gehouden, dit wordt ingevoerd ‘daar waar dat kan’, ook wordt geen moment van invoeren genoemd. De zero-emissiezones worden waar mogelijk uitgesteld, om het mogelijk te maken uitzonderingsposities te creëren voor ‘bijvoorbeeld ondernemers’. Hoewel er genoemd wordt dat elektrisch rijden wordt gestimuleerd, lijkt het tegelijk duurder te worden om een stekkerauto te rijden.

Effecten hippische sector

De plannen die er nu liggen zijn op hoofdlijnen. Als de plannen concreter worden en ook haalbaar blijken, zal bezien worden wat de daadwerkelijke effecten zijn voor de hippische sector.