Nieuws

Lobby over de grens

In een steeds meer geglobaliseerde wereld is het voor een organisatie zoals de FNRS essentieel om niet alleen nationaal, maar ook internationaal betrokken te zijn bij belangrijke thema’s die hippische ondernemers aan kan gaan. Het onderhouden van een effectieve internationale lobby is een strategie die niet alleen de belangen en positie van de FNRS bevordert, maar vooral noodzakelijk is voor de leden. Het actief onderhouden van een netwerk over de landsgrenzen is waardevol om kennis uit te wisselen, bredere ondersteuning te ontvangen en onze stem te laten horen. Bij welke netwerken is de FNRS internationaal aangesloten? En wat voegt dit toe voor de leden?

Profielfoto van Frederieke Verhaar
12 februari 2024 | 3 minuten lezen

1. Leren van anderen

Er wordt over de hele wereld paardgereden en paarden worden al decennialang op alle mogelijke manier ingezet op alle continenten. Het is dan ook niet vreemd dat we regelmatig een kijkje in de keuken nemen bij andere paardenlanden en internationale organisaties die opkomen voor de belangen van de hippische sector. Wij kunnen veel leren van anderen en in andere landen is kennis die andersom weer van belang kan zijn voor Nederland. Door deel te nemen aan internationale conferenties, fora en netwerken wisselen we kennis en ervaring uit. Door te leren van succesvolle strategieën die elders zijn toegepast, kan de FNRS haar leden voorzien van inzicht over innovaties en ontwikkelingen wereldwijd.

2. Belangenbehartiging op wereldniveau

Internationale lobbyactiviteiten stelt de FNRS in staat om de belangen van haar leden op wereldniveau te behartigen. Dit is vooral relevant in een tijd waarin mondiale kwesties, zoals regelgeving met betrekking tot dierenwelzijn en milieubescherming, een directe invloed kunnen hebben op de hippische sector. Door deel te nemen aan internationale discussies en onderhandelingen, kan de FNRS haar stem laten horen en invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen die van invloed zijn op haar leden. Het vergroot de mondiale zichtbaarheid van de FNRS.

3. Toegang tot financiële middelen en subsidies

Internationale contacten vergemakkelijken niet alleen de uitwisseling van ideeën, maar bieden ook toegang tot financiële middelen en subsidies op internationaal niveau. Door deel te nemen aan internationale programma's en samenwerkingsverbanden, kan de FNRS mogelijk profiteren van financiële steun die anders niet beschikbaar zou zijn. Deze middelen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van projecten en initiatieven die de Nederlandse paardensportsector ten goede komen.

European Horse Network

Het meest relevant is het om het contact met hippische beleidsmakers en brancheorganisaties in onze direct naastgelegen landen in Europa te verstevigen. Aansluiten bij The European Horse Network (EHN) in Brussel was daarom voor de FNRS een logische wens aangezien daar alle grote paardenlanden en organisaties verenigd zijn. Om lid te worden van EHN moet je als organisatie laten zien dat je een relevante bijdrage kan leveren aan het netwerk. De FNRS kan daaraan voldoen en is derhalve in 2016 lid geworden van EHN.

EHN komt vier keer per jaar bijeen, waarvan tweemaal in het Europees Parlement. Tijdens deze bijeenkomsten worden alle belangrijke thema’s die in de diverse landen spelen besproken en wordt gezamenlijk nagedacht over oplossingen. Deze oplossingen worden vervolgens besproken met Europarlementariërs die zich bezighouden met het thema paard.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan regels met betrekking tot het transport van paarden, de identificatie & registratie, fiscale afstemming en consumentenrecht met betrekking tot de verkoop van paarden. Onder de EHN vallen een aantal werkgroepen die zich bezighouden met specifieke thema’s, zoals fiscaliteit, juridisch, welzijn en gezondheid. In gesprekken met EU-ambtenaren en Europarlementariërs worden de standpunten duidelijk gemaakt en wordt er, daar waar noodzakelijk, mee gedacht over toekomstige regelgeving en aanpassing van bestaande wetten.

Ook wordt besproken op welke manier ieder land omgaat met issues rondom met paardenwelzijn en welke overheidsregels er zijn of worden overwogen. Er wordt veel informatie gedeeld en het is interessant om van andere landen en organisaties te leren.

Deze informatie deelt de FNRS weer in Nederland met de Sectorraad Paarden (SRP) en tijdens regiovergaderingen of in publicaties met alle FNRS-leden. Vragen vanuit leden of de SRP worden meegenomen naar de EHN-vergadering of, indien er veel haast bij is, wordt er direct contact opgenomen met relevante EHN-leden.

Vrienden maken voordat je ze nodig hebt

EHN heeft een dermate hecht netwerk in Brussel dat zelfs EU-president Ursula von der Leyen regelmatig aansluit om het belang van de hippische sector te onderstrepen. Zoals bij alle belangbehartiging activiteiten is het relevant om vrienden te maken voordat je ze nodig hebt. Kennisuitwisseling en daarmee van elkaar leren is een van de belangrijkste doelstellingen van het EHN. Om die reden heeft FNRS haar toekomstonderzoek in Brussel gepresenteerd. De EHN-leden vonden de uitkomsten van dit onderzoek dermate interessant dat besloten is om ook een Europees onderzoek uit te voeren. De FNRS neemt daarin het voortouw zodat we gezamenlijk op kunnen trekken en één lijn kunnen ontwikkelen over de manier waarop we omgaan met de uitdagingen die ons te wachten staan.

World Horse Welfare Foundation

Welzijn is een van de belangrijkste onderwerpen waar de FNRS en andere hippische brancheorganisaties zich mee bezig houden. Een samenwerking met de World Horse Welfare Foundation (WHWF) zorgt ervoor dat partijen gezamenlijk kunnen werken aan de bevordering van paardenwelzijn wereldwijd. Het samenwerkingsverband brengt hippische organisaties van over de hele wereld bij elkaar om samen na te denken hoe levensomstandigheden van paarden verbetert kunnen worden. Onderwerpen waar veelvuldig over gesproken wordt zijn bijvoorbeeld de inzet van (werk)paarden, transport en slacht van paarden en paardenziektes in verschillende landen. Door als FNRS mee te praten over paardenwelzijn kan een actieve bijdrage geleverd worden aan wereldwijze initiatieven. Op deze manier werkt de FNRS mee aan een betere toekomst voor alle paarden.

Belang internationale lobby

Het belang van internationale lobby voor de FNRS en haar leden kan niet worden onderschat. Door actief deel te nemen aan internationale netwerken, plukt de FNRS niet alleen de vruchten van gedeelde kennis en beste praktijken, maar wordt ook de positie van de FNRS en haar leden versterkt. Deze wereldwijde betrokkenheid draagt bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse hippische sector door het bevorderen van innovatie, belangenbehartiging en samenwerking op internationaal niveau.