Nieuws

Veranderingen arbeidsregels 2023

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar het is voor hippische ondernemers belangrijk om direct goed op te hoogte zijn van veranderende arbeidswetten en –regels in 2023. Er staan het komende jaar grote stelselwijzigingen op stapel, zoals de stijging van het minimumloon, fiscale wijzigingen en betere bescherming flexibele werknemers. Aanhoudende personeelstekorten baren veel hippische ondernemers zorgen. Goed werkgeverschap zal steeds meer lenen om personeel te behouden.  

Profielfoto van Lysanne Stoffer
Lysanne Stoffer
13 januari 2023 | 3 minuten lezen

Stijging minimumloon ruim 10%

Het minimumloon is per 1 januari 2023 in één keer met 10,15% gestegen. Dit is een aanzienlijk hogere stijging dan normaal, omdat de verhoging bestaat uit een bijzondere verhoging (8,05% wegens de uitzonderlijk hoge inflatie) en de halfjaarlijkse indexatie (van 1,934%). 

Stijging transitievergoeding 

De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2023 EUR 89.000,- (voorheen EUR 86.000,-) of maximaal één jaarsalaris indien het jaarsalaris hoger is dan EUR 89.000.

Stijging AOW-leeftijd

In 2023 stijgt de AOW-leeftijd van 66 jaar en zeven maanden naar 66 jaar en tien maanden. Dit is de AOW-leeftijd voor personen geboren na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957.

Fiscale wijzigingen

Belastingtechnisch zijn er ook een aantal relevante wijzigingen:
1.    de onbelaste reiskostenvergoeding (welke heel lang EUR 0,19 per kilometer bedroeg) is per 1 januari 2023 gestegen naar EUR 0,21 per kilometer;
2.    ook de onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2023 gestegen van EUR 2,- per dag naar EUR 2,15 per dag;
3.    in 2023 wordt de vrije ruimte onder de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste 400.000,- van de fiscale loonsom.

Betere bescherming van flexibele werknemers

Het kabinet gaat de positie van flexibele werknemers in tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten verbeteren, in lijn met adviezen van de SER. Flexibele arbeidsrelaties moeten niet gebruikt worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden en de inkomenszekerheid van mensen moet verbeterd worden. Over deze onderwerpen is het kabinet in gesprek met vakbonden en werkgevers. De voorstellen van het kabinet zijn opgenomen in de hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt die medio 2022 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Financiële tegemoetkoming voor werken met gevaarlijke stoffen

(ex-)Werknemers en ZZP’ers die tijdens het werk zijn getroffen door longkanker veroorzaakt door asbest, allergische beroepsastma, of schildersziekte, kunnen sinds 1 januari 2023 een eenmalige tegemoetkoming aanvragen ter hoogte van maximaal EUR 22.839,-. Wel gelden er een aantal voorwaarden. Zo moet aannemelijk zijn dat hun ziekte is veroorzaakt door het werken met gevaarlijke stoffen. Aanmelden voor deze tegemoetkoming kan via de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). 

STAP-budget 

In 2023 wordt het STAP-budget uitgebreid. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met het geld uit het STAP-budget kunnen werknemers een opleiding, training of cursus volgen. Werknemers kunnen ook in 2023 maximaal EUR 1.000 per jaar aanvragen ten behoeve van bepaalde opleidingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op 28 februari 2023.

SLIM-subsidie voor ontwikkeling werknemers

Ook in 2023 kunnen MKB-werkgevers scholingssubsidie aanvragen bij het rijk met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM).  De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

U kunt subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Het aanvragen van de SLIM-subsidie is een hele klus, maar werkgevers kunnen daarbij wel gratis ondersteuning krijgen.

Verbetering stelsel kinderopvangtoeslag

Het kabinet wil een grote hervorming van het kinderopvangstelsel doorvoeren. Doel is om een financieel toegankelijker stelsel te maken  met minder complexiteit voor ouders en minder kans op terugvorderingen. Hiervoor moeten nog wel plannen worden opgesteld en een uitvoeringsorganisatie worden gevonden. Het kabinet wacht hierover een advies af.

Voor ouders met onregelmatige werktijden, zoals ondernemers, is het lastig in te schatten hoeveel uren per maand diegene werkt. De koppeling gewerkte uren (KGU) kon daardoor leiden tot (hoge) terugvorderingen en daarom voor een belemmering in de arbeidsparticipatie van deze ouders zorgen. Vanaf 2023 is er daarom recht op kinderopvangtoeslag, ongeacht hoeveel uren er per maand gewerkt wordt.

Vanaf 2023 krijgen gezinnen waarvan één ouder werkt of een traject naar werk volgt en de andere ouder een tijdelijke indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) ook aanspraak op kinderopvangtoeslag. 

Verwacht: Bijhouden CO2-uitstoot werknemers

Grote werkgevers (100 werknemers of meer) zullen waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 de CO2-uitstoot van hun werknemers verplicht moeten bijhouden en dit jaarlijks moeten rapporteren aan de overheid via een digitaal platform. Het gaat om CO2-uitstoot van woon-werk verkeer en zakelijke reizen. Werkgevers zullen aan de hand van de rapportage maatregelen voorgesteld krijgen om de CO2-uitstoot te beperken. Met deze maatregel wordt beoogd dat werkgevers bewuster zullen kiezen voor duurzame mobiliteit. De Raad van State moet nog advies uitbrengen over dit besluit.

Verwacht: Wetsvoorstel verplichte certificering uitzendbureaus

Gelet op de misstanden in de uitzendsector die onvoldoende worden aangepakt, is met dit wetsvoorstel een verplicht certificeringsstelsel geïntroduceerd. Dit is in lijn met het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en het coalitieakkoord. Uitleners zullen verplicht worden om over een certificaat beschikken om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter advies bij de Raad van State.