Nieuws

Werken met stagiairs op een hippisch bedrijf

Met welke aspecten moet een hippisch bedrijf rekening houden als zij werken met (buitenlandse) stagiairs? Deze stagiairs melden zich vaak zelf aan. Ze zijn meestal niet verbonden aan een opleiding of onderwijsinstelling, maar komen om zelf beter te leren paardrijden. Hoe zit het dan met wet- en regelgeving? FNRS-partner ABAB vertelt er mee over.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
27 oktober 2022 | 4 minuten lezen

Stagiairs helpen mee op het bedrijf en ontvangen als tegenprestatie gratis kost en inwoning. Ook komt het voor dat de stagiair tijdens de stage zijn of haar eigen paard kosteloos mag stallen op het bedrijf. In dit artikel lees je over de belangrijkste fiscale aspecten waarmee je als hippisch ondernemer in dergelijke gevallen rekening moet houden.

Loonheffingen

Ontvangt de stagiair een beloning, dan kan dat fiscale gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Een stagebeloning hoeft niet (alleen) te bestaan uit geld. Ook vergoedingen in natura, zoals kost en inwoning of het gratis stallen van een paard kunnen vormen van beloning zijn voor de Belastingdienst. Je bent verplicht om loonheffingen in te houden op de stagebeloning als er met de stagiair een echte of een fictieve dienstbetrekking bestaat. Als de stagiair een normaal loon ontvangt voor de uren die hij werkt, heet dat een echte dienstbetrekking. Is de beloning lager dan het wettelijk minimumloon, dan is sprake van een fictieve dienstbetrekking. Ontvangt de stagiair uitsluitend een kostenvergoeding? Dan hoef je geen loonheffingen in te houden. Wel moet je dan kunnen aantonen dat deze kostenvergoeding niet méér bedraagt dan de werkelijk gemaakte kosten.

Betaal je de stagebeloning rechtstreeks aan de school of het stagefonds van de school (en dus niet aan de stagiair), dan hoef je geen loonheffingen in te houden. Daarbij gelden wel enkele administratieve voorwaarden. 

Als je gratis maaltijden en huisvesting biedt aan een stagiair uit Nederland, dan is dat, uitzonderingen daargelaten, (belast) loon. Het gratis stallen van het paard wordt in alle gevallen gezien als loon. Voor buitenlandse stagiairs kan je  in sommige gevallen een beroep doen op een versoepelde regeling.

Buitenlandse stagiairs

Buitenlandse stagiairs maken extra kosten die verband houden met het verblijf buiten het land van herkomst. Die kosten (zoals huisvesting) mag je belastingvrij vergoeden. Een vergoeding voor maaltijden zal wel belast loon vormen. Onder bepaalde omstandigheden maakt de Belastingdienst hier een uitzondering op en hoef je geen loonheffingen in te houden:

 • De stagebeloning is een vergoeding voor kosten van levensonderhoud of zakgeld (maximaal € 100 per maand).
 • Op verzoek kan je de bonnetjes van deze kosten laten zien.
 • De stagiair verblijft maximaal 6 maanden in Nederland en besteedt meer dan 50% van de voor de werkzaamheden beschikbare tijd gebruiken voor de opleiding of stage.

Er gelden nog enkele aanvullende (administratieve) voorwaarden, onze belastingadviseurs kunnen je hierover informeren. Belangrijk hierbij is dat als voor de stagiair geen tewerkstellingsvergunning is vereist, je alleen in aanmerking komt voor de versoepelde regeling, als de stage samenhangt met een opleiding aan een onderwijsinstelling. Daarom is het essentieel om vooraf te achterhalen in welk kader de stage plaatsvindt.

Overige aandachtspunten bij inzet buitenlandse stagiairs

Enkele belangrijke punten om rekening mee te houden bij de inzet van buitenlandse stagiairs:

 • Voor stagiairs van buiten de Europese Unie moet je nagaan of een tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning nodig is.
 • Voor stagiairs buiten de Europese Unie gelden minimale inkomenseisen. Zo moet de stagebeloning ten minste 50% bedragen van het wettelijk minimumloon.
 • Je moet op basis van de internationale regelingen over sociale zekerheid beoordelen of er premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of ZVW moet worden ingehouden en afgedragen.

Werk je met (buitenlandse) stagiairs, dan kan dat uiteenlopende fiscale en juridische gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Daarbij speelt het thuisland van de stagiair een belangrijke rol. Houd hier rekening mee als je stagiaires inzet op uw bedrijf. 

Wilt u meer weten over het werken met (buitenlandse) stagiairs op de manege? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur van FNRS-partner ABAB via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een mail.

Ben je btw verschuldigd?

Een stagiair is geen btw-ondernemer en wordt dat ook niet door de verrichte arbeid op jouw manege. Als je voor dezelfde arbeid een ondernemer zou inschakelen, dan zou je hiervoor een factuur ontvangen waarop wél btw vermeld zou staan. Maar omdat een stagiair geen btw-ondernemer is, ben jij, noch de stagiair, btw verschuldigd over de vergoeding of hetgeen je gratis verstrekt (bijvoorbeeld kost en inwoning).

Je bent wel btw-ondernemer. Wat betekent dat voor de prestaties die je aan de stagiair verleent? Het bieden van onderdak aan de stagiair (ook al is deze vaak gratis) is een prestatie waaraan een voor de btw strikt genomen een ‘prijskaartje’ moet hangen. Je biedt technisch gezegd het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. De Belastingdienst zou het standpunt in kunnen nemen dat je hiervoor btw bent verschuldigd, maar dit ligt niet voor de hand. Een dergelijk standpunt is ons ook niet bekend.

Mocht de Belastingdienst tegen onze verwachting in een dergelijk standpunt innemen, dan kom je in aanmerking voor toepassing van het 9%-tarief.

Kortom, voor de btw voorziet ABAB geen specifieke issues waarmee je rekening moet houden bij de vergoedingen en verstrekkingen aan jouw (buitenlandse) stagiaires. Wil je meer weten? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur bij FNRS-partner ABAB, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Subsidie voor praktijkleren

Binnen de paardenhouderij is het lastig om aan vakbekwaam personeel te komen. Het is de verantwoordelijkheid van de sector om samen met opleidingsinstellingen te zorgen dat vraag en aanbod op de hippische arbeidsmarkt in evenwicht zijn.

Je kan daaraan bijdragen door stagiaires op te leiden. De overheid biedt een vergoeding aan ter compensatie voor de tijd die je steekt in de begeleiding van de leerlingen, namelijk subsidie voor praktijkleren. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per begeleide leerling en is afhankelijk van het aantal weken dat je de leerling hebt begeleid.

Voor leerlingen afkomstig van de volgende opleidingen is de subsidie aan te vragen:

 • Mbo bbl-trajecten (beroepsbegeleidende leerweg)
 • Vmbo bbl-trajecten
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 • Praktijkonderwijs (pro)
 • Entree- opleiding in het vmbo

Je kan pas na afloop van het schooljaar (van juni tot medio september) subsidie aanvragen..

Wil je meer weten over mogelijke subsidies voor stagiaires? Neem dan contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies bij Subsidiefocus, dochter van FNRS-partner ABAB, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een mail.