Nieuws

Angst voor wolf groeit bij paardenhouders

De wolf is inmiddels al een tijdje in Nederland en door het toenemende aantal meldingen van vermeende wolvenaanvallen neemt de angst onder paardenhouders toe. Eerder dit jaar waren er vooral meldingen van aangevallen schapen en kleinvee, maar de laatste tijd komen er steeds vaker meldingen van aanvallen op grotere dieren als pony’s en (jonge) koeien. Hoewel het nog niet bij alle gevallen officieel vastgesteld is dat een wolf de dader was, baart het paardenhouders dan ook grote zorgen dat er op dit moment nog steeds geen beleid is om paarden en pony’s tegen de wolf te beschermen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
14 oktober 2022 | 3 minuten lezen

De wolf is in Nederland een beschermde diersoort en mag om die reden niet worden verstoord of gedood. De FNRS begrijpt de groeiende ongerustheid van paardenhouders en zet zich, samen met alle aangesloten partijen van de Sectorraad Paarden, in voor een eenduidige aanpak voor preventieve maatregelen en een passende schadevergoeding. Eerder dit jaar ondertekenden zij samen een position paper.

Tegemoetkoming schadevergoeding

Op dit moment kan er voor bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren en hobbymatig gehouden schapen en geiten een tegemoetkoming bij schade of overlijden van een dier aangevraagd worden bij Bij12, als kan worden aangetoond dat de dieren zijn aangevallen door een wolf. Eventuele dierenartskosten en de voorrij- en afvoerkosten van een kadaver worden vergoed. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal de taxatiewaarde van het dier. Als het dier na dierenartsbehandeling en aantoonbaar toedoen van de wolf overlijdt, dan bedraagt de hoogte van de tegemoetkoming maximaal twee keer de taxatiewaarde: tegemoetkoming dierenartskosten plus taxatiewaarde van het dier. 

Voor veel paardenhouders is deze tegemoetkoming van de taxatiewaarde niet voldoende. De taxatiewaarde van een paard zal waarschijnlijk een kilo- of slachtprijs zijn. Paarden zijn niet vergelijkbaar met schapen of andere landbouwhuisdieren. De economische en emotionele schade na een aanval van een wolf is velen malen groter. FNRS pleit voor een passend waarderingssysteem voor paarden dat een reële waarde geeft.

Het provinciale samenwerkingsverband Bij12 houdt een overzicht bij van dode en gewonde landbouwhuisdieren, zoals paarden, die mogelijk door een wolf zijn aangevallen. Eigenaren van getroffen dieren kunnen dat bij de organisatie melden. Een DNA-onderzoek moet uitwijzen of de aanval van een wolf was.

Beschermende maatregelen noodzakelijk

Een veehouder is zelf verantwoordelijk voor bescherming van het eigen vee tegen wolven. Provincies kunnen subsidieregelingen beschikbaar stellen voor de aanschaf van preventieve materialen. Daarnaast heeft een aantal provincies een wolvenconsulent aangesteld die kan adviseren over het voorkomen van wolvenschade. Neem voor meer informatie contact op met jouw provincie.

Mogelijke preventieve maatregelen:

  • ’s Nachts op stal of in een speciale afgerasterde paddock
  • Plaatsen van wolfwerende afrastering
  • Inzet van bewakingshonden

Lees in de Faunaschade Preventiekit Wolven van Bij12 welke preventieve maatregelen je kan nemen en waar deze aan moeten voldoen.

Vanaf 2023 alleen tegemoetkoming schade als preventieve maatregelen zijn genomen

Van veehouders die gevestigd zijn binnen een aangewezen wolventerritorium (leefgebied) wordt verwacht dat zij maatregelen nemen die beschreven staan in de Faunaschade Preventiekit Wolven. Tot 1 januari 2023 wordt bij het verstrekken van tegemoetkomingen in de schade door wolven niet getoetst of deze maatregelen daadwerkelijk zijn genomen. De periode tot 1 januari 2023 wordt gebruikt om veehouders in algemene zin voor te bereiden op de komst van de wolf.

Preventieve maatregelen brengen paardenwelzijn in geding

FNRS adviseert paardenhouders in leefgebieden van de wolf om, waar mogelijk, preventiemaatregelen te treffen, maar begrijpt dat het ook werkbaar moet blijven. Een heel bedrijf of hectares weiland wolfwerend maken is onbegonnen werk.

Een van de mogelijke preventiemaatregelen is om vee ’s nachts naar binnen te halen, omdat de wolf dan het actiefst is. Het is echter niet wenselijk om paarden teveel op stal te zetten vanwege de dreiging van wolven. Dit past niet bij  de welzijnseisen van de FNRS waarbij vrije beweging voor paarden belangrijk is. Een onwenselijke situatie. Wat weegt er in Nederland uiteindelijk zwaarder? De veiligheid van mens en vee of het beschermen van de wolf?

Ondersteuning paardenhouders noodzakelijk

FNRS vindt het belangrijk dat er voor paardenhouders ook subsidiemogelijkheden komen voor het nemen van preventieve maatregelen om de wolf te weren en dat er een redelijke vergoeding is wanneer er schade ontstaat. Vanuit de Sectorraad Paarden (SRP) wordt er regelmatig met het ministerie van LNV gesproken over deze problematiek. Samen maken we ons sterk voor preventieve maatregelen en een passende schadetegemoetkoming.

Meer informatie of schade door wolf melden?

Wil je meer informatie over preventieve maatregelen of een vermoedelijke aanval van een wolf melden? Neem dan contact op met het wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland of met BIJ12, zij adviseren provincies bij maatregelen tegen de wolf.