Nieuws

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Hierdoor kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 (werk)weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Hieronder zijn een aantal vragen en antwoorden uiteengezet voor jou. 

Profielfoto van Robert van Almkerk
25 juli 2022 | 2 minuten lezen

1. Welke ouders hebben recht op betaald ouderschapsverlof?

Beide biologische ouders van een kind hebben het recht om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit geldt ook voor adoptieouders en ouders die een kind hebben erkend. Tot slot hebben ook werknemers die geen wettelijk ouder zijn, maar met een kind samenwonen en deze verzorgen en opvoeden, recht op betaald ouderschapsverlof.

2. Wanneer moet het betaald ouderschapsverlof worden opgenomen?

Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Indien sprake is van een adoptie of pleegkind, dan geldt dat het betaald ouderschapsverlof binnen 1 jaar na opname in het gezin moet worden opgenomen. Hierbij geldt nog als aanvullende voorwaarde dat het kind op dat moment maximaal 8 jaar oud is.

3. Kunnen ook werknemers met kinderen die al geboren zijn voor invoering van de wet aanspraak maken op betaald ouderschapsverlof? 

Ja, mits het kind op het moment dat de wet inwerking treedt (dus 2 augustus 2022) jonger is dan 1 jaar. Ook moeten ouders op dat moment nog in dienst zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) ouderschapsverlof hebben opgenomen. 

4. Hoe hoog is betaald ouderschapsverlof? 

De hoogte van de uitkering tijdens betaald ouderschapsverlof is 70% van het loon van de werknemer (met een maximum van 70% van het maximum dagloon).

5. Wie betaalt het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof wordt door UWV aan de werkgever betaald. De werkgever betaalt vervolgens het ouderschapsverlof aan de werknemer. De werkgever kan er ook voor kiezen UWV de uitkering direct aan de werknemer uit te laten betalen. Dit moet dan op de aanvraag (welke ook door de werkgever wordt gedaan, zie hiernaast) worden aangegeven.

6. Hoe wordt de uitkering aangevraagd?

Nadat een werknemer betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kan de werkgever namens de werknemer een aanvraag tot uitkering doen bij UWV. Werkgevers dienen via de Verzuimmelder of Digipoort de aanvraag in te dienen. De uitkering wordt achteraf aangevraagd, nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek ouderschapsverlof heeft opgenomen.

7. Mag een verzoek tot opname van betaald ouderschapsverlof worden gewijzigd c.q. ingetrokken?

Uitgangspunt is dat ouderschapsverlof aan een werknemer wordt toegekend. Het is echter wel mogelijk om opgenomen betaald ouderschapsverlof in te trekken c.q. te wijzigen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De intrekking c.q. wijziging mag er echter niet toe leiden dat de werknemer niet meer in staat is om 9 weken betaald ouderschapsverlof  te genieten.

8. Moet betaald ouderschapsverlof per week worden opgenomen? Of kan het bijvoorbeeld ook per uur?

Het ouderschapsverlof kan per uur worden opgenomen. Wel geldt als voorwaarde dat minimaal 1 keer het volledige aantal uren van de werkweek betaald ouderschapsverlof moet zijn opgenomen. Dit betekent dus dat als iemand 40 uur per week werkt en betaald ouderschapsverlof wil opnemen, pas een uitkering kan worden  aangevraagd als minimaal 40 uur aan ouderschapsverlof is opgenomen. Verder dient een verzoek tot een uitkering per gehele week te worden ingediend. Dus als een werknemer in een bepaalde week op maandag en op vrijdag betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, dan dient dus in de aanvraag te worden opgenomen dat in week x voor in totaal x dagen aan betaald ouderschapsverlof is opgenomen.