Nieuws

Uitbreiden natuur brengt paardenwelzijn in geding

Tot 2027 wordt er in Nederland 80.000 hectare nieuwe natuur ingericht. Hoe gaat deze ambitie zich verhouden met de toenemende welzijnseisen die aan paardenbedrijven gesteld worden? Immers, om paarden meer vrije beweging te kunnen geven is ruimte nodig en juist deze ruimte wordt steeds schaarser in Nederland.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
23 juni 2022 | 2 minuten lezen

Ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen

Zoals we weten moeten paarden hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. De natuurlijke behoefte van een paard bestaat uit het hebben van sociaal contact met soortgenoten, de mogelijkheid tot vrije beweging, toegang tot vezelrijk voedsel, veiligheid en routine. Bij het vervullen van deze behoefte speelt weidegang een belangrijke rol. Paarden worden geweid in groepsverband waardoor ze sociale contacten hebben. Paarden zijn foeragerende dieren, 80% van de tijd zijn ze op zoek naar voedsel waarbij ze zo’n 30 km per dag afleggen. Kort gezegd, ze zetten een stapje en eten een hapje. Dit gedrag kunnen ze alleen op de wei vertonen.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van gebieden waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het kan gezien worden als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Provincies hebben met het Rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare nieuwe natuur in te richten. Ecologisch waardevol vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland zijn onderdeel van deze natuurontwikkeling.

Natuur niet geschikt voor weiden paarden

In veel gevallen zijn grote grazers, zoals paarden, in deze natuurgebieden niet toegestaan. Deze landerijen zijn ook niet geschikt om paarden op te weiden. Vochtig hooiland zorgt ervoor dat paarden blessures ontwikkelen. De zachte bodem is slecht voor de benen en resulteert in peesblessures. Bij hoeven en benen die voortdurend nat zijn ontstaan problemen zoals white line disease, hoefkanker, absessen en mok.

In vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland komen daarnaast veelvuldig planten voor die giftig zijn voor paarden. Te denken valt aan de dotterbloem, Sint-Janskruid, Hertshooi, Waterkruiskruid, etc. De beheersplannen geven verder aan dat de grazers die er lopen niet ontwormt mogen worden omdat dit een negatief effect heeft op het bodemleven. Het niet ontwormen van paarden kan funest zijn voor hun gezondheid. Diverse wormen kunnen de bloedvaten en darmen van paarden beschadigen, in sommige gevallen met de dood tot gevolg.

Tot slot wordt in het beheerplan aangegeven dat beweiding alleen mogelijk is van eind augustus tot begin oktober, waarbij de bezetting niet hoger mag zijn dan één paard per hectare.

Natuurontwikkeling staat haaks op eisen paardenwelzijn

De FNRS maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en heeft contact met diverse provincies, omdat de natuur die men wil ontwikkelen onverenigbaar is met het weiden van paarden. Ook vinden wij dat het onteigenen van weideland door de overheid haaks staat op het streven naar meer vrije beweging van paarden. Wanneer deze plannen worden doorgezet betekent dit het einde van vele hippische ondernemers en kunnen duizenden paardenliefhebbers, paardeneigenaren, bijrijders en verzorgers hun favoriete sport niet langer beoefenen.

Zijn er plannen in jouw omgeving? Neem dan contact op met de FNRS zodat we op kunnen komen voor jouw belangen. Alleen samen kunnen we een vuist maken om te voorkomen dat weilanden voor paarden verdwijnen.