Nieuws

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer komt vaker voor dan men zou willen, ook in de hippische sector. In de Arbowet staan vier soorten ongewenst gedrag beschreven: agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurige) ziekte, stress of depressies.

2 juni 2022 | 3 minuten lezen

Wat is ongewenst gedrag?

Agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie vallen onder ongewenst gedrag en worden ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd. In het FNRS-personeel regelement worden deze onderwerpen verder toegelicht om meer duidelijkheid te geven voor zowel werkgever als werknemer. Het is belangrijk dat er op de werkvloer begrip is voor ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren. Er kan gesproken worden over ongewenst gedrag als het gedrag wordt ervaren als intimiderend, vernederend of bedreigend. Dit gedrag kan zowel verbaal als non-verbaal van toepassing zijn en kan zorgen voor een onveilige sfeer op het bedrijf. Het is van belang dat ook buiten de werktijden ongewenst gedrag onder collega’s, klanten en bezoekers niet wordt getolereerd.

Hoe kan ik psychosociale arbeidsbelasting voorkomen?

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is de psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken. Vaak staat er in de cao opgenomen dat er een duidelijke regeling aanwezig moet zijn voor dit soort situaties, denk aan een vertrouwenspersoon dan wel een klachtenregeling waar slachtoffers terecht kunnen. Een duidelijke communicatie binnen de bedrijfsvoering (zowel onder werkgevers, werknemers, vrijwilligers, stagiaires, klanten en bezoekers) is van groot belang om ongewenst gedrag tegen te gaan. Hierbij kunnen de volgende punten uitgewerkt worden:

Opstellen document met gedragsregels/gedragscode
Vorm een eenduidige communicatie door een beschrijving van (on)gewenst gedrag te formuleren. Deze gedragsregels werken ook als houvast om een persoon aan te kunnen spreken op zijn of haar gedrag. Deze gedragsregels kunnen ook opgehangen worden om aan klanten te laten zien dat dit gedrag niet getolereerd wordt.

Verklaring omtrent gedrag (vog) aanvragen
Een vog is een verklaring waaruit blijkt dat een persoon in het verleden geen dingen heeft gedaan die een bezwaar vormen voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De vog kan aangevraagd worden door een persoon of door een rechtspersoon bij het gemeentehuis of via het Ministerie van Justitie (www.justis.nl). Meer informatie over de vog is te vinden in ons informatieblad.

Opnemen in arbeidsovereenkomst
In alle FNRS-arbeidsovereenkomsten is een passage opgenomen over het gebruik van een vog. Deze passage kun je als ondernemer overnemen. Daarnaast is er in een arbeidsovereenkomst vaak opgenomen dat er goed werkgeverschap en goed werknemerschap wordt verwacht. In combinatie met de eventueel ingevoerde gedragsregels kan dit toegelicht/versterkt worden.

Sancties opstellen
Het vooraf opstellen van sancties bij ongewenst gedrag biedt duidelijkheid. Er kan voor gekozen worden om per overtreding een sanctie te specificeren of deze globaal te formuleren dat er per situatie besloten kan worden wat van toepassing is.

Wat moet ik doen als er ongewenst gedag voorkomt op mijn bedrijf?

In het geval van psychosociale arbeidsbelasting is het van belang dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is. Dit kan zowel intern op het bedrijf zijn als extern vanuit een organisatie. Deze gegevens moeten algemeen bekend zijn, zodat iedereen op eigen initiatief, en waar nodig anoniem, contact op kan nemen. Als werknemer is het ook niet verplicht om eerst melding te maken bij de leidinggevende. Een bedrijf heeft ook de optie om een interne klachtencommissie op te zetten of extern bij eentje aan te sluiten. Arbodiensten bieden vaak de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te huren of aan te sluiten bij een klachtencommissie. De procedures voor de klachtencommissie worden vaak opgenomen in de gedragsregels en moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer een werknemer het niet eens is met de gang van zaken of procedures binnen het bedrijf kan deze hier melding van doen bij de klachtencommissie.

Daarnaast is het voor een correcte en snelle afhandeling van belang dat er vooraf al sancties beschreven zijn. Op deze manier wordt er altijd consequent en gelijkwaardig opgetreden.

Beschikbare documenten

Vanuit de FNRS zijn er diverse informatieve documenten ter beschikking gesteld om de ondernemer te helpen met het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. De volgende documenten zijn voor FNRS-leden te downloaden op onze website:

  • Stappenplan opstellen gedragscode
  • Informatieblad klachtencommissie
  • Informatieblad rollen en verantwoordelijkheden
  • Voorbeeld gedragscode
  • Voorbeeld gedragsprotocol
  • Invuldocument vertrouwenspersoon of klachtenprocedure

Een nadere toelichting over bovenstaande documenten vind je terug op deze pagina.

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop