Nieuws

Corona: noodmaatregelen gewijzigd

In tijden van een crisis zoals deze volgen ontwikkelingen zich in rap tempo op. De eerder benoemde regelingen zijn een paar uur na plaatsing alweer gewijzigd. Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 17 maart kondigde het kabinet enkele nieuwe en gewijzigde noodmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers aan. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, en ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Nog niet van alle maatregelen is bekend hoe hier gebruik van gemaakt kan worden. FNRS volgt de ontwikkelingen nauwgezet en vult dit bericht aan zodra er meer bekend wordt gemaakt. Hieronder een korte opsomming van de aangekondigde maatregelen.

Profielfoto van Frederieke Verhaar
17 maart 2020 | 6 minuten lezen

Update: 24 maart 2020 / 17.05 uur

Belastingsuitstel

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Deze maatregel zorgt er voor dat uw kosten tijdelijk gereduceerd worden en dat u uw liquiditeit kunt behouden.

U kunt aanspraak maken op belastinguitstel wanneer u aangifte heeft gedaan en een aanslag heeft ontvangen. Om aanspraak te maken op belastinguitstel stuurt u een brief aan de belastingdienst waarin u aangeeft dat u door de uitbraak corona in de betalingsproblemen bent gekomen. Dit hoeft u verder niet te motiveren. Nadat het verzoek is ontvangen door de belastingdienst stoppen de invorderingsmatregelen automatisch voor 3 maanden. Mocht er voor een langere periode een uitstel van betaling nodig zijn dan moet u aanvullende informatie aanleveren van bijvoorbeeld een derde deskundige. Hierover volgt later meer informatie.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. 

Noodloket met 4.000 euro per bedrijf

Er komt een noodloket, waar de zwaarst getroffen bedrijven direct 4.000 euro kunnen krijgen. Deze regeling is ervoor om ondernemers snel te helpen met hun liquiditeit.

Het kabinet presenteert op korte termijn een lijst met type bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen. Het is op het moment van schrijven nog niet duidelijk hoe u hier gebruik van kunt maken.

Kijk op de website van RVO voor meer informatie. 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).  Tot vandaag nam de overheid tot maximaal 75 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen om de salarissen aan te vullen. De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten. Daarnaast geldt de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

De aanvraagprocedure was eerder gemaakt om een paar honderd bedrijven te ondersteunen. De capaciteit is de afgelopen dagen echter met tienduizenden overschreden. Deze nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige werktijdverkorting. Deze video geeft een uitleg over de NOW.

De regeling Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een regeling voor bedrijven van alle omvang. Deze regeling komt in plaats van de regeling Werktijdverkorting (wtv)

Voorwaarden voor de regeling:

 • Bedrijf heeft omzetverlies van minimaal 20% ten gevolge van coronavirus, gemeten vanaf 1 maart 2020
 • Medewerkers mogen niet worden ontslagen op gronde van bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode.

Specifieke kenmerken van de regeling:

 • Aanvraag is mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020
 • Duur van de regeling is drie maanden, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging van drie maanden
 • Het criterium is dat de werkgever meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de coronacrisis. (Voorheen bij de regeling Werktijdverkorting was het criterium verlies aan arbeidscapaciteit, dat geldt nu dus niet meer)
 • De vergoeding van de overheid aan de ondernemers is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.

Kijk op de website van WOS voor uitgebreidere vraag en antwoord over deze regeling

Makkelijker geld lenen

Het wordt makkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank. Verschillende regelingen rondom het geven van kredieten worden verruimd. Hieronder vallen:

 • Garantie ondernemersfinanciering. In deze regeling staat de overheid garant voor de financiering. Dit is een nieuwe regeling dat kortweg de GO regeling genoemd wordt. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.
 • Qredits is een kredietverstrekker voor kleinere bedragen (microkredieten). De overheid ondersteund per direct met extra geld (6 miljoen EUR) om de rente op leningen te verlagen. Kijk op de website van Qredits.nl voor meer informatie.
 • Verruiming BMKB regeling is een borgstelling voor MKB-bedrijven. De regelingen worden in verband met het coronacrisis verruimd. De zogenaamde Tijdelijke Borgstelling Land- en Tuinbouwbedrijven van het Ministerie van LNV valt ook onder de regeling BMKB. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal tot €43 miljoen. Het Ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Dit kan bijvoorbeeld worden benut om het rekening courant-krediet te verhogen of om een overbruggingskrediet aan te vragen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet verhoogt van 50% naar 75%. Ondernemers kunnen voor deze regeling terecht bij de kredietverstrekker, in de meeste gevallen is dit de bank. Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Het belangrijkste doel is om bedrijven deze lastige periode te kunnen overbruggen met extra financiële middelen. De regelingen worden door de banken in Nederland uitgevoerd. Zorg bij een extra financieringsaanvraag direct voor een zo compleet mogelijk (liquiditeits)plan, zodat de aanvraag eenvoudiger in behandeling kan worden genomen. Neem telefonisch contact op met uw lokale bank voor meer informatie.

Banken geven MKB bedrijven een half jaar uitstel

Ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Om voor dit uitstel in aanmerking te komen, geldt dat de bedrijven de gezond moeten zijn. FNRS adviseert om in ieder geval uw jaarcijfers zo veel mogelijk actueel te hebben als u contact opneemt met uw bank en gebruik wilt maken van deze regeling.

ZPP’ers: aanvullende inkomensondersteuning

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Wat kunt u als ondernemer zelf doen?

Door een analyse van uw bedrijf te maken, kunt u de impact van het coronavirus voor de komende 3 tot 6 maanden in beeld brengen. Hiervoor de volgende tips met dank aan de Rabobank:

 • Maak een liquiditeitsplan of pas het huidig plan aan. Zet voor de komende 3 tot 6 maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij.
 • Intensiveer het debiteurenbeheer, zodat debiteuren snel betalen.
 • Optimaliseer voorraadbeheer: is alle voorraad werkelijk nodig en/of kan met leveranciers afspraken gemaakt worden over een snelle levering?
 • Zorg voor tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen.
 • Houd een orderportefeuille bij en kijk vooruit naar de planning binnen het bedrijf.
 • Blijf communiceren met crediteuren en de bank. Zoek contact en geef aan als niet aan de verplichtingen voldaan kan worden. Ga in overleg en geef aan hoe wel aan de te verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Neem niet alleen financiële maatregelen maar bekijk juist ook of er op commerciële en/of organisatorische vlakken er nog maatregelen genomen kunnen worden.

Het kabinet zet alles op alles om te voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen. Toch kunnen bovenstaande maatregelen niet alle problemen oplossen. Om ondernemers te helpen is het kabinet bereid de staatsschuld te laten oplopen.

Dit bericht is gebaseerd op basis van de informatie die we op dit moment ter beschikking hebben. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. FNRS blijft dit op de voet volgen en informeert u zodra er nieuws is of maatregelen aangepast worden. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij de FNRS:

Tijdens kantoordagen van 08.30  tot 17.00 uur via:

088-0224300

ondernemersdesk@fnrs.nl
 

Buiten kantoortijden + gedurende weekenddagen via:

0630909918

h.blaauw@fnrs.nl

 

Onze accountmanagers zijn bereikbaar voor onze leden:

Noord - Swaen Brink

06 19 03 78 10

 

Oost - Patrick Marsman

06 53 47 73 41
 

West - Anita de Ruiter

Tijdelijk afwezig


Zuid - Merel van Kooten
06 12 43 74 36