Nieuws

Ongewenst gedrag op een hippisch bedrijf

Ongewenst gedrag op hippische bedrijven komt vaker voor dan men zou willen. KNHS heeft met het Centrum Veilige Sport Nederland vorig jaar onderzocht dat 35% van de paardensporters te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag. Er zijn vier soorten ongewenst gedrag te beschrijven: agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. In de paardensport heeft het merendeel te maken (gehad) met mentaal ongewenst gedrag (34%). Ongewenst gedrag kan leiden tot (langdurige) ziekte, stress of depressies.

28 januari 2022 | 2 minuten lezen

Wat is ongewenst gedrag?

Agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie vallen onder ongewenst gedrag en worden ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd. Het is belangrijk dat er begrip is voor ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere onderscheidende factoren. Er kan gesproken worden over ongewenst gedrag als het gedrag ervaren wordt als intimiderend, vernederend of bedreigend. Dit gedrag kan zowel verbaal als non-verbaal van toepassing zijn en kan zorgen voor een onveilige werksfeer. Het is van belang dat ook op hippische bedrijven ongewenst gedrag niet getolereerd word.

Stel gedragsregels op

Een belangrijke stap in het omgaan met ongewenst gedrag is het scheppen van heldere kaders. In de gedragsregels staat wat er wordt verwacht van het personeel, klanten en bezoekers; hoe gaan we met elkaar om? Dat is daarmee niet alleen een opsomming van wat niet gewenst is, maar ook wat juist wel gewenst is. Maak in de gedragsregels een duidelijk onderscheid in de norm (wat mag niet) en de gevolgen (wat is de consequentie). Aangezien ongewenst gedrag zich ook buiten het hippische bedrijf kan voordoen (bijvoorbeeld via social media), zal een ondernemer ook alert moeten zijn op ongewenst gedrag buiten het bedrijf, zeker als werknemers of klanten van de organisatie door dit gedrag worden benadeeld.

Een veilige werkomgeving

Volgens de huidige Arbowetgeving zijn werkgevers verplicht een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. In het FNRS-personeelsreglement worden deze onderwerpen verder toegelicht om duidelijkheid te geven voor zowel werkgever als werknemer.

Het is op dit moment nog niet verplicht om een vertrouwenspersoon per bedrijf aan te stellen en een klachtenregeling te formuleren. Arbeidsjuristen pleiten voor betere wettelijk regelgeving om ongewenst gedrag aan te kaarten. Als werkgever dien je beleid te voeren om ongewenst gedrag tegen te gaan.

Een veilig sportklimaat

Vanuit de Rijksoverheid worden er steeds meer eisen gesteld aan een veilig sportklimaat. Bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders is een werkgroep samengesteld om invulling te geven aan een beleid rondom ongepast gedrag die voor alle sporten van toepassing is. Zodat iedereen weet hoe het binnen sport en bewegen georganiseerd is rondom preventie en mogelijkheden tot ingrijpen bij ongewenst gedrag.

Beleid voor ongewenst gedrag in de hippische sector

Hippische ondernemers zijn zich niet altijd bewust dat ongewenst gedrag in hun bedrijf kan plaatsvinden. Er is daarom vaak geen beleid hierover opgesteld. Dat is niet prettig voor de slachtoffers. FNRS stelt een werkgroep met leden samen om beleid over dit onderwerp op te stellen die de leden kunnen gebruiken voor hun eigen bedrijf. Er zullen communicatiemiddelen beschikbaar komen, zoals  voorbeelddocumenten om klanten en personeel te informeren,  gedragsregels voor op de accommodatie en voorbeeld procedures voor het melden van ongewenst gedrag.

Om voor iedereen in de paardensport een veilig sportklimaat te creëren start de KNHS in 2022 een campagne gericht op het stimuleren van een veilig sportklimaat.
FNRS en KNHS zullen samen met partnerpartijen van de Sectorraad Paarden en het POS werken aan het tegengaan van ongewenst gedrag in de (paarden)sport.

Wat is jouw beleid of wil je hier over meepraten?

Wij ontvangen graag informatie hoe het beleid rondom ongewenst gedrag op verschillende bedrijven geregeld is. Wij horen graag waar er bij hippische ondernemers behoefte aan is. Wil je meepraten over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar ondernemersdesk@fnrs.nl. Wij nodigen je dan uit voor een online bijeenkomst.

Lid worden?FNRS-bedrijvenWebshop